ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၃)

Dec 23, ’11 3:46 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၃)   

သံုး႐ံုသက္သက္၊ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ျဖစ္ေစဖို႔….
အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈကိုသာ စြန္႔လႊတ္ေနပါ။

႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ ဟူသမွ် တို႔သည္လည္းေကာင္း၊
ေရာဂါျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ၊ နာမႈ-မနာမႈ၊ ေ၀ဒနာရွိမႈ-မရွိမႈ၊
စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ-မပ်ံလြင့္မႈ၊ ဆူညံမႈ-တိတ္ဆိတ္မႈ၊
ပူမႈ-ေအးမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ-ခ်မ္းသာမႈ၊
လႈပ္မႈ-ၿငိမ္မႈ၊ တင္းမႈ-ေလ်ာ့မႈ စေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ဟူသမွ်တို႔သည္လည္းေကာင္း၊
အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အတည္ ယူလို႔မရ ၊ ၿငိတြယ္ေနလို႔ မရ ၊ အဟုတ္ထင္ေနလို႔မရေပ။

“အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ (ျဖစ္ပ်က္-ဒုကၡသစၥာ)” ဟု ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ရျခင္းမွာ …
အဆိုပါ ႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ တို႔အေပၚ (သို႔) သတ္မွတ္ခ်က္ဟူသမွ်တို႔အေပၚ
“အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနလို႔မရ ဟူေသာ အမွန္တရား” ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ျဖစ္ေလသည္။

“အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ (ျဖစ္ပ်က္-ဒုကၡသစၥာ) ျဖစ္သျဖင့္ …..
“အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အေလးထားေနလို႔မရ ဟု ” နားလည္ သေဘာေပါက္ကာ-

– သတ္မွတ္ခ်က္ဟူသမွ်တို႔ အေပၚ တြင္လည္းေကာင္း၊
– ႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ ဟူသမွ် တို႔အေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

ၿငိတြယ္မႈမရွိဘဲ….. သံုး႐ံုသက္သက္၊ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္-

မိမိနားလည္ေနတဲ့ –
….. ျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ၊ ျဖစ္ခ်င္မႈ-မျဖစ္ခ်င္မႈ၊
….ျပဳလုပ္မႈ၊ မျပဳလုပ္မႈ၊ ျပဳလုပ္ခ်င္မႈ၊ မျပဳလုပ္ခ်င္မႈ၊
….သိမႈ၊ မသိမႈ၊ သိခ်င္မႈ၊ မသိခ်င္မႈ၊
….နားလည္မႈ၊ နားမလည္မႈ၊ နားလည္ခ်င္မႈ၊ နားမလည္ခ်င္မႈ၊
…. ေ၀ဒနာေပၚမႈ-မေပၚမႈ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ-မပ်ံလြင့္မႈ၊
….ဆူညံမႈ-တိတ္ဆိတ္မႈ၊ ပူမႈ-ေအးမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ-ခ်မ္းသာမႈ၊
….လႈပ္မႈ-ၿငိမ္မႈ၊ တင္းမႈ-ေလ်ာ့မႈ၊ နာမႈ-မနာမႈ စသည္ တို႔အေပၚ၌
(စိတ္ထဲ) “အဟုတ္ထင္-အတည္ယူ-ဆုပ္ကိုင္-ၿငိတြယ္-အေလးထားေနမႈ” ကို စြန္႔လႊတ္ေနပါ။

————————————————————————————————————
ျဖစ္ခ်င္ေနရမွာ မဟုတ္၊
ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတရားကုိ တစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ေနရမွာ။
————————————————————————————————————-

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *