ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၄)

Dec 26, ’11 9:58 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၄)

သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡသစၥာပဲ ျဖစ္ေနတာကို “ငါ့သမုဒယ – ငါ့ဒုကၡ´´ မလုပ္ပါနဲ႔။

သစၥာေလးပါး ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက သိၾကပါသည္။
၁) ဒုကၡသစၥာ
၂) သမုဒယသစၥာ
၃) နိေရာဓသစၥာ
၄) မဂၢသစၥာ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ရွိနားလည္ေနေသာ သစၥာေလးပါးအဓိပၸါယ္သည္ တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ သမုဒယ၊ ဒုကၡ၊ နိေရာဓ၊ မဂၢ မ်ားသာျဖစ္ေလသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒိဌိမျပဳတ္ေသာ တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ ပါ၀င္ေသာ အျမင္မ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထို တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ အျမင္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ သစၥာေလးပါးအဓိပၸါယ္ကုိ ဥာဏ္မီသမွ် တင္ျပအပ္ပါသည္။

– ဒုကၡသစၥာ – တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ ။ (အျဖစ္စစ္)
(မွတ္ရန္။ နာမႈ၊ ကိုက္မႈ၊ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ ေရာဂါ-ေ၀ဒနာ-ျပႆနာ-စိတ္ညစ္စရာ စသည္တို႔သည္ တသမတ္တည္း ျဖစ္ေန-ၿမဲေနျခင္းမရွိသျဖင့္
သစၥာထုိက္ေသာ ဒုကၡမဟုတ္၊ အျဖစ္စစ္မဟုတ္။ စိတ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညတ္ဒုကၡမ်ားသာျဖစ္ ေလသည္။)

– သမုဒယသစၥာ – တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ဟု ထင္မွတ္ကာ အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈ။

နာမႈ၊ ကိုက္မႈ၊ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ ေရာဂါ-ေ၀ဒနာ-ျပႆနာ-စသည္႕ ပညတ္ဒုကၡမ်ားအေပၚ ကို အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အတည္ယူ-အဓိကထားေနေအာင္ ဖန္တီးလွည္႔စားျပဳလုပ္ေနမႈ။ (အလုပ္စစ္)

(မွတ္ရန္။ တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး မႈ ဒုကၡသစၥာ မွ ပူမႈ-ေအးမႈ၊ နာမႈ-ကိုက္မႈ စသည္ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တစ္ခုခု ကို အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနေအာင္ ဖန္တီးလွည့္စားျပဳလုပ္ေနမႈ။)

(အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံ ျဖစ္ေလသည္။ )

– နိေရာဓသစၥာ – တသမတ္တည္းေသာ ထပ္တလဲလဲေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ- မေျပာင္းမလဲ တသမတ္တည္းေသာ တည္ၿမဲမႈ အရွိတရား။ အသခၤတဓါတ္ တရား။ (အရွိစစ္)

– မဂၢသစၥာ – ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္၊ (သခၤါရတရား)တို႔ကို တိုက္႐ုိက္ ပယ္ျခင္း၊ တြယ္ျခင္း – မျပဳဘဲ အဆိုပါ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔အေပၚ အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈ (အစြဲ)ကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္း။ (အသိစစ္)

(မွတ္ရန္။ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ (သခၤါရတရား)တို႔အေပၚ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ဥေပကၡာထားႏိုင္မႈ ျဖစ္ပါသည္)။

ျဖစ္ေပၚသမွ် ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔ အေပၚ … တကယ္ထင္ အဟုတ္ထင္ကာ အဓိကထားေနေအာင္ ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈ (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ)ပဲ တကယ္ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနျခင္း အမွန္တရား (၀ါ) သမုဒသသစၥာ ႏွင့္ ဒုကၡသစၥာပဲ ျဖစ္ေနျခင္း ကို ယံုၾကည္ လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းေနျခင္းအားျဖင့္ – – –

လက္ရွိ သိနားလည္ေနေသာ ခံစားေနရေသာ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း-ပ်က္ျခင္းအေပၚ အတည္ယူ – အဟုတ္ထင္- ၿငိတြယ္- အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနပါ။ သမုဒယသစၥာ နဲ႔ ဒုကၡသစၥာ ပဲ ျဖစ္ေနတာ ကို ငါ့ဒုကၡ ၊ ငါ့ သမုဒယ အျဖစ္ မယူရန္ – အထင္မမွားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚသမွ် ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔အေပၚ အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနႏုိင္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ မဂၢသစၥာထုိက္ပါသည္။

ဥပမာ – ခါးကိုက္ ေ၀ဒနာျဖစ္သည္ဆိုပါစို႔။ ခါးသည္ မသိတတ္ေသာ ႐ုပ္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုက္သည္-နာသည္ဟုမေျပာေပ။ … သို႔ေသာ္ အ၀ိဇၨာ-သခၤါရတို႔ မွ အရင္ အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ကိုက္သည္-နာသည္ဟု ထင္မွတ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ အသက္သြင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနေလသည္။

ခါးကိုက္ေနစဥ္ အိပ္ေဆးတိုက္၍ အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ္ ခါးမကိုက္ေတာ့ေပ။…..

ခါးက ကုိက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စိတ္ထဲမွ ကိုက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ လက္ခံပါ။

“အ၀ိဇၨာစိတ္၏ ပံုေဖာ္-သတ္မွတ္-ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈ သက္သက္ သာ“ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လက္ခံပါ။

ထို႔ေၾကာင္႕ နာသည္-ကုိက္သည္ဟု ထင္ေနရေသာ ပညတ္႐ုပ္ကို အာ႐ံုထား ျခင္း၊ အဓိကထားျခင္းမျပဳရဘဲ – အဆုိပါ ပညတ္႐ုပ္-နာမႈ-ကိုက္မႈကို “အဟုတ္ ထင္ေအာင္-တကယ္ထင္ေအာင္-အဓိကထားေအာင္“ ပံုေဖာ္ အသက္သြင္း ဖန္တီး လွည့္စားေနမႈ (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ-သမုဒယသစၥာ) ပဲ တကယ္ျဖစ္ေနျခင္း အမွန္တရားကို ကိုသာ မေမ့ရန္ – ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ရန္ – အဓိက ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ-သမုဒယသစၥာ သည္ မေနာ၀ိဥာဏဓါတ္ မေနာ-ဘ၀င္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနပါသည္။ )

ပစၥဳပၸါန္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႐ုပ္၊ စိတ္၊ ေ၀ဒနာတို႔ ကို အဟုတ္ထင္ေအာင္ တကယ္ ထင္ေအာင္ အဓိကထားေအာင္ ပံုေဖာ္ အသက္သြင္း ဖန္တီး ျပဳလုပ္ေနမႈ (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ-သမုဒယသစၥာ) ပဲ တကယ္ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနျခင္း အမွန္တရားအေပၚ အဓိကထားေနမႈ ကို ပါ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံ စြန္႔လႊတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

What we will get does not depend on others but
our attitude, acceptance with open-mind and
the range of non-grasping on created truths.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *