ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၅)

Jan 3, ’12 4:38 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၅)   

အေၾကာင္း-အက်ဳိး ၊ အေကာင္း-အဆိုးေတြအေပၚ
စိတ္ထဲ အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈကို
စြန္႔လႊတ္ေနတာ တရားအလုပ္ပါ။

(ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် ၂၀၁၁ – တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား – အပိုင္း ၅)

 ၁) ကုိယ္-ႏႈတ္-စိတ္ (ကာယ-၀စီ-မေနာ ျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ) အ က်ဳိး တ ရား မ်ား။
၂) ကာယကံ-၀စီကံ-မေနာကံ (လုပ္မႈ – မလုပ္မႈ) အ ေၾကာင္း တ ရား မ်ား။
၃) အဆိုပါ အေၾကာင္း-အက်ဳိးတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ -နားမလည္မႈ စသည္ တို႔ ႏွင့္အတူ

ေနာက္ကြယ္မွ ျဖစ္ေပၚလာေနေသာ..
…..အဟုတ္ထင္မႈ – တကယ္ထင္မႈ ၊
……အတည္ယူမႈ – ဆုပ္ကုိင္မႈ ၊
……ၿငိတြယ္မႈ – ငဲ့ကြက္မႈ – ထည့္တြက္မႈ – အေရးထားမႈ၊
……အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနတာ ……တရားအလုပ္ပါ။

““ပူမႈ-ေအးမႈ၊ တင္းမႈ-ေလ်ာ့မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ-မႏွစ္သက္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈ- ခ်မ္းသာမႈ၊ အေကာင္း-အဆိုး၊ နာမႈ-မနာမႈ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ-မလြင့္မႈ”” စသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာ-သေဘာ၀မ်ားသည္ တကယ့္အရွိ-တကယ့္အျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ – တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ) ၏ လွည့္စား ပံုေဖာ္-အသက္သြင္းမႈေၾကာင့္သာ …တကယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ရေသာ ပညတ္တရားမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။

“တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ (အ၀ိဇၨာ သခၤါရ) ၏ လွည့္စား ပံုေဖာ္အသက္သြင္းေနမႈမ်ားသာ တကယ္ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနသည္ဟူေသာ အမွန္တရား” ကို . . .

မ ေမ့ ျခင္း ဆင္ ျခင္ ေန ျခင္း အားျဖင့္ ” – အဆိုပါပညတ္တရားမ်ားကို “တိုက္႐ုိက္ ပယ္ျခင္း-တြယ္ျခင္းမျပဳဘဲ” အသံုးခ်႐ံုသက္သက္
အသံုးခ်၍
ထို ပညတ္တရား မ်ား
ႏွင့္အတူ တြဲလွ်က္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနာက္ကြယ္မွ “အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ” ကို သာ စြန္႔လႊတ္ပါ။

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *