ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၆)

Jan 6, ’12 1:38 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၆)               

အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြဟာ
စြန္႔လႊတ္ျခင္းဘာ၀နာမယပညာ အတြက္ အ သံုး ခ် ဖို႔ ပါ။

ကၽြန္ပ္တို႔တေတြ ေရာဂါေ၀ဒနာ-အခက္အခဲ-ျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္လာေသာအခါ စိတ္မပ်က္ဘဲ
ထို အခက္အခဲ-ျပႆနာမ်ား-ေရာဂါေ၀ဒနာကို ေတြဟာ …
မိမိကို အသိဉာဏ္ ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းကို ရင့္က်င့္ေအာင္ ေလးနက္ေအာင္ လုပ္ဖို႕ အေၾကာင္း ဖန္လာတာပဲလို႕ နားလည္ပါ။
ေလးနက္ေသာ အသိဉာဏ္မ်ား မ်ားရဖို႕ အသံုးခ်စရာ ေ၀ဒနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႕ နားလည္ပါ။

တခါတရံ မေကာင္းက်ဳိးဟု မိမိထင္ေသာ အရာေတြဟာ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားျဖစ္ေပၚဖို႔ရန္
အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္ကို သတိျပဳဖို႕ လိုေပသည္။

၀ိပႆနာ ဆရာႀကီး အက္စ္အင္ဂိုအင္ကာ ၏ ျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းကုိက္ေ၀ဒနာသည္
ဆရာႀကီး-၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ျဖစ္ဖို႔ အေၾကာင္း ႏွင့္ တရားနားလည္ဖို႔
အတြက္အေၾကာင္းတစ္ခု-ျဖစ္ေနသည္ကို နားလည္ဖို႔လိုပါသည္။

————————————————————————————–
မေကာင္းက်ဳိးဟု ထင္ရေသာအရာ မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အသံုးခ်တတ္ပါက

ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚဖို႕ရာ အေၾကာင္းတရား မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳရေပမည္။
——————————————————————————————–

၁) အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြကို စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္ အသံုးခ်ရပါမယ္။
အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းဘာ၀နာမယပညာ ေလ့က်င့္ဖို႔အတြက္ အသံုးခ်ရပါမယ္။
ဆိုလိုတာကေတာ့ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာအေပၚ “အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္တတ္ဖို႕” အခက္အခဲ-ျပႆနာေတြကို အသံုးခ်ရပါမယ္။

၂) စိတ္ေတြ- ေ၀ဒနာေတြ- ခံစားခ်က္ေတြကို စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္ အသံုးခ်ရပါမယ္။
ဆိုလိုတာကေတာ့ စိတ္ေတြ- ေ၀ဒနာေတြ- ခံစားခ်က္ေတြအေပၚ “အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္တတ္ဖို႕”
…စိတ္ေတြ၊ ေ၀ဒနာေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြကို အသံုးခ်ရပါမည္။

၃) ပစၥဳပၸါန္ ျဖစ္ေပၚေနေသာစိတ္ႏွင့္အတူ အဆိုပါစိတ္အေပၚ “အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ (အစြဲ)”
တပါတည္းတြဲလွ်က္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။
– … ျဖစ္ေပၚေနေသာစိတ္ ကို တိုက္႐ိုက္ မကုိင္တြယ္ရဘဲ (တုိက္႐ိုက္ပယ္ျခင္း – တြယ္ျခင္းမျပဳရဘဲ) ၊
ပစၥဳပၸါန္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္ႏွင့္အတူ တပါတည္းတြဲလွ်က္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနာက္ကြယ္မွ
“အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ (အစြဲ)” ကိုသာ ျဖဳတ္ရ – စြန္႔ရေပမည္။

ပစၥဳပၸါန္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ““အခက္အခဲ ၊ ျပႆနာ၊ အေႏွာက္အယွက္ ”” ေတြကို
တရားနဲ႔ (စြန္႔လႊတ္ျခင္းပညာျဖင့္) ေျဖရွင္းမွသာ တရားနားလည္ႏိုင္မႈကို ေက်းဇူး ျပဳပါသည္။

– … အခက္အခဲ – ျပႆနာေတြ အေႏွာက္အယွက္ေတြကို သူလိုငါလို ေလာဘ-ေဒါသ နည္းလမ္းစံုျဖင့္
ေျဖရွင္းေနသူအတြက္ တရားစစ္ကို နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို
“စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္ အသံုးခ်တတ္ပါမွ” ၊
“စြန္႔လႊတ္ျခင္းဘာ၀နာမယပညာ သိနားလည္ဖို႔အတြက္”
အသံုးခ်တတ္ပါမွ
တရားနားလည္ဖို႔ ေက်းဇူးျပဳပါမည္။

´´အေကာင္း-အဆိုးဟူသမွ်သည္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းဘာ၀နာမယပညာ
သိနားလည္ဖို႔အတြက္
အသံုးခ်ဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဆိုသည္
ကို မေမ့ရန္ သတိရေနရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။“

 

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *