ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၇)

Jan 12, ’12 9:11 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၇)     

အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
(စိတ္ထဲ) အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈကို စြန္႔ ရ တာ ပါ။

 ႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ ဟူသမွ် တို႔သည္ အနိစၥ-ဒုကၡ-အနတၱတရား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္
အတည္ယူလို႔မရ၊ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရ ၊ အဟုတ္ထင္လို႔မရပါ ။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကီသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း
အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

– ေရာဂါျဖစ္မႈ – မျဖစ္မႈ ၊ နာမႈ – မနာမႈ ၊ ေ၀ဒနာျဖစ္မႈ – မျဖစ္မႈ ၊
စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ – မပ်ံလြင့္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈ – ခ်မ္းသာမႈ စသည့္ ျဖစ္ျခင္း-မျဖစ္ျခင္း အက်ဳိးတရား တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊

– ဟိုလိုလုပ္မွ ၊ ဒီလိုလုပ္မွ ဆိုတဲ့ ျပဳလုပ္ျခင္း-မျပဳလုပ္ျခင္း အေၾကာင္းတရား တို႔သည္လည္းေကာင္း၊
အဆိုပါ အေၾကာင္း အက်ဳိးတရားတို႔အေပၚ နားလည္မႈ-နားမလည္မႈ တို႔သည္ လည္းေကာင္း .

”ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနေသာ သခၤါရတရား” ျဖစ္သျဖင့္ အတည္ယူလို႔မရ၊ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရ ၊ အဟုတ္ထင္လို႔မရပါ ။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိနားလည္ေနတဲ့ –
၁) အက်ဳိးတရားမ်ားျဖစ္သည့္ ျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ (သုိ႕) ျဖစ္ခ်င္မႈ – မျဖစ္ခ်င္မႈ ၊
ပ်က္စီးမႈ – မပ်က္စီးမႈ (သို႔) ပ်က္ေစခ်င္မႈ – မပ်က္ေစခ်င္မႈ ၊

၂) အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည့္ ျပဳလုပ္မႈ-မျပဳလုပ္မႈ (သို႔) ျပဳလုပ္ခ်င္မႈ – မျပဳလုပ္ခ်င္မႈ၊

၃) အထက္ပါ အေၾကာင္းအက်ဳိးမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ-နားမလည္မႈ (သို႔)
နားလည္ခ်င္မႈ- နားမလည္ခ်င္မႈ တို႔သည္လည္း

မၿမဲေသာ-သခၤါရတရား သာျဖစ္သျဖင့္…
အဆိုပါ မၿမဲေသာ အေၾကာင္းအက်ဳိး-သခၤါရတရားတို႔အေပၚ
(စိတ္ထဲ) “အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ”
ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႕ လုိအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ အေၾကာင္းအက်ဳိးတရားတို႔အေပၚ
တစ္ခုၿပီးတစ္ခု …ဟိုဟာၿပီး ဒီဟာ… ဒီဟာၿပီး ဟုိဟာ
မဆံုးႏိုင္ေအာင္ (စိတ္ထဲ) အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္းအားျဖင့္
အေၾကာင္းအက်ဳိးတရားတို႔အေပၚ ပယ္ျခင္း-တြယ္ျခင္းမျပဳဘဲ (ေလာဘ-ေဒါသ မျဖစ္ပဲ)

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

What we will get does not depend on others
but our acceptance with open-mind &
abandonment power of mental clinging.

သံုး႐ံုသက္သက္-ေတြ႔ ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ေတြ႔ ႀကံဳတတ္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဥေပကၡာသေဘာထား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစဖို႔ သာ အဓိကထားပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *