ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၈)

Jan 13, ’12 9:21 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၈)  

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ အေတြးစိတ္၊
ခံစားမႈ ၊ တို႔ကို တိုက္႐ုိက္ ပယ္ဖို႔ (သုိ႔) တြယ္ဖို႕ မႀကိဳးစားပါနဲ႔ ။

“တံလွ်ပ္ကိုေရထင္ ေရႊသမင္အလုိက္မွား“ ဟူေသာ စကားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ၾကားဖူးၾကပါသည္။
ေႏြရာသီ အပူခ်ိန္ျပင္းခ်ိန္တြင္ ေျမျပန္႔ေနရာတခ်ဳိ႕တြင္ တံလွ်ပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။
အဆိုပါ တံလွ်ပ္မ်ားကို ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ၾကည့္႐ႈပါက ေရအုိင္ငယ္ေလးမ်ားဟု ထင္မွတ္ရပါသည္။

တံလွ်ပ္မွ ေရအိုင္မ်ား အသြင္ ဖန္ဆင္းထားမႈတြင္ တစ္ဦးဦးသည္….
အဆုိပါ တကယ္မရွိေသာ ေရမ်ားကို အရွိ-အဟုတ္ထင္မွတ္လွ်က္
ေသာက္လိုေနျခင္း (သို႔) ဖယ္ရွားလိုျခင္း (သုိ႔) တြယ္တာေနျခင္းသည္
အခ်ည္းႏွီးသေဘာ-မွားယြင္းေသာသေဘာျဖစ္ေလသည္။

ထို႔အတူ တကယ္ရွိေန-ျဖစ္မေနေသာ ပညတ္ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ အေတြးစိတ္ စသည္တို႔ကို
“တိုက္႐ိုက္္ပယ္ျခင္း (သို႔) ၿငိတြယ္ေနျခင္း” တို႔သည္
”တကယ္မရွိတာကို အရွိလုပ္ေနျခင္း၊ တကယ္မဟုတ္တာကို အဟုတ္လုပ္ေနျခင္း”
သာ ျဖစ္ေလ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ –
၁။ ထင္ရွားေသာ ႐ုပ္(ပူမႈ-ေအးမႈ၊ ေတာင့္မႈ-တင္းမႈ၊ နာမႈ-ကိုက္မႈ) တစ္ခုခု တို႔ကို
အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္လွ်က္ တုိက္႐ိုက္ ပယ္ျခင္း (သို႔) တြယ္ျခင္း မျပဳရပဲ။
အဆိုပါ ႐ုပ္(ပူမႈ-ေအးမႈ၊ ေတာင့္မႈ-တင္းမႈ၊ နာမႈ-ကိုက္မႈ) တို႔ႏွင့္အတူ
တြဲလွ်က္ျဖစ္ေပၚေနေသာ (စိတ္ထဲမွ)
“အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ (ေမာဟ)” ကိုသာ စြန္႔လႊတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ပစၥဳပၸါန္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ အေတြးစိတ္ တို႔ကို
အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္လွ်က္ တုိက္႐ိုက္ပယ္ျခင္း (သို႔) တြယ္ျခင္း မျပဳရပဲ။
အဆိုပါစိတ္မ်ားႏွင့္အတူ တြဲလွ်က္ျဖစ္ေပၚေနေသာ “အဟုတ္ထင္-အဓိက ထားေနမႈ” ကို သာ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ လိုပါသည္။
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔အေပၚ ဥေပကၡာသေဘာထား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ အ၀ိဇၨာစိတ္သည္ ဗဟိဒၶ ျဖစ္ေစ-အဇၥ်တၱျဖစ္ေစ
တစ္ခုခုကုိ အဓိက ထားေနေလသည္။
ပစၥဳပၸါန္ျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္တို႔ႏွင့္ အတူ အဆိုပါ စိတ္မ်ား အေပၚ
“အဟုတ္ထင္ – အဓိကထားေနမႈ“ တြဲလွ်က္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။)

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *