ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၉)

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၉)            

ကြာျခားမႈ

၁) ပူမႈ-ေအးမႈ၊ နာမႈ-မနာမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ-ဆင္းရဲမႈ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ၊ စိတ္မပ်ံလြင့္မႈ စသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္ေနေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ
အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနျခင္း ႏွင့္…..
အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအေပၚ အတည္ယူ – အဟုတ္ထင္ – အဓိကထား ေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္း တို႔ လြန္စြာကြာျခားေလသည္။

၂) မိမိ နားလည္မႈ၊ ခံစားမႈ၊ သိမႈ တို႔ကို အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ ႏွင့္ …..
““တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ”” (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ) မွ မိမိသိနားလည္မႈ၊ ခံစားမႈ၊ တို႔ကို တကယ္ရွိေန-ၿမဲေနသေယာင္ “ပံုေဖာ္ အသက္ သြင္း လွည့္စား ျပဳလုပ္မႈမ်ားပဲ” တကယ္ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနျခင္း အမွန္တရား ကို …. မေမ့ျခင္း အဓိကထားျခင္းအားျဖင့္
မိမိ သိနားလည္မႈ၊ ခံစားမႈတို႔အေပၚ အဓိကထားေနမႈကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္း တို႔ လြန္စြာကြာျခားေလသည္။

၃) ေတြ႕ႀကံဳသမွ်-ျဖစ္ပ်က္သမွ်တုိ႔အေပၚ အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထား ေနမႈ ႏွင့္…..
အဆိုပါ ေတြ႕ႀကံဳသမွ်- ျဖစ္-ပ်က္သမွ်တို႔အေပၚ “အတည္ယူ – အဟုတ္ထင္ – အဓိကထားေနေအာင္ …
ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း – လွည့္စား ဖန္တီးေနမႈ (အ၀ိဇၨာ – သခၤါရ) ပဲ တကယ္ ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနျခင္း” အမွန္တရားကို ယံုၾကည္ ႏွလံုးသြင္းလွ်က္ –
အဆိုပါ ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း-လွည့္စား-ဖန္တီးေနမႈ (အ၀ိဇၨာ – သခၤါရ) တို႔အေပၚ
အတည္ယူ-ဆုပ္ကိုင္-အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္း တို႔ လြန္စြာကြာျခားေလသည္။

———————————————————————————————————————————————
“႐ုပ္” ဟူသည္ မသိတတ္ေသာသေဘာ ျဖစ္ၿပီး “ပူတယ္-ေအးတယ္-နာတယ္-ကိုက္တယ္“ ဟု မည္သည့္အခါမွ မေျပာေပ။ အ၀ိဇၨာ – သခၤါရ ၏ ပံုေဖာ္- အသက္သြင္း – လွည့္စား ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈေၾကာင့္သာ ပူတယ္-ေအးတယ္-နာတယ္-ကိုက္တယ္ ဟူ၍ ထင္မွတ္မွားရေလသည္။
———————————————————————————————————————————————–

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *