ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၁၀)

Jan 18, ’12 5:04 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၁၀)

အမွန္တရားကို သိနားလည္ဖို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာစိတ္၊ ဥပါဒါန္-ဆုပ္ကိုင္မႈ နည္းေသာ ပြင့္လင္းရိုးသားေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဟိုအေရး၊ ဒီအေရး၊ ဟိုပူ၊ ဒီပူ၊ ေယာက္ယက္ခတ္ေနေသာ၊ ဟိုဟာ-ဒီဟာ အလိုမက်ျဖစ္ေနေသာ၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတတ္ေသာ သေဘာထားတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းပါးဖို႔လုိအပ္ပါသည္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚဖို႕ ဟိုပူ၊ ဒီပူ၊ ဟိုမေက်နပ္၊ ဒီမေက်မနပ္ျဖစ္ေနမႈတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစရန္ … ေလာဘ၊ ေဒါသကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းအလုပ္ (ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာအလုပ္)တို႔ကို တတ္စြမ္းသမွ် အကန္႔အသတ္မထားပဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ေလာဘ၊ ေဒါသကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းအလုပ္ (ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာအလုပ္)တို႔မပါ၀င္ပဲ ပူေလာင္ ေယာက္ယက္ခတ္ေနေသာစိတ္မ်ား(သို႔) ဘာမွ-ညာမွ-ဟိုလိုမွ-ဒီလိုမွ ဆိုၿပီး ဆုပ္ကိုင္မႈ အားႀကီးေသာဥပါဒါန္စိတ္မ်ားျဖင့္ အမွန္တရားကို ေလ့လာပါက အမွန္တရားဟူသည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ျမင့္သည္။ ဘာေတြမွန္းမသိ စသည္ျဖင့္ ထင္မွတ္ရပါသည္။

တနည္းဆိုေသာ္ အမွန္တရားနားလည္မႈသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ကုိ စြန္႔လႊတ္ေနျခင္းအလုပ္ (သို႔) ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ အလုပ္တိုိ႔ကို ၿငိတြယ္မႈမပါ လုပ္႐ံုသက္သက္ လုပ္တတ္ျခင္း တို႔ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနပါသည္။

အမွန္တရားဟူသည္ နိမ့္သည္ ျမင့္သည္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တရားသည္သာျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ အားႀကီးေသာ ေလာဘ-ေဒါသ-ဥပါဒါန္ ဆုပ္ကိုင္မႈမ်ားက ဆြဲခ်ထားသျဖင့္ အမွန္တရားသည္ ျမင့္ေနသည္။ နားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္ ဟု ထင္မွတ္ရေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား ကို “တစ္ခ်ိန္မွာတစ္စိတ္ သာ ျဖစ္ခြင့္ရွိေသာ အမွန္တရား“ (အပိုင္း ၁၀) ကို ေဖာ္ျပရင္း အဆံုးသတ္လိုက္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္မွာတစ္စိတ္ သာ ျဖစ္ခြင့္ရွိေသာ အမွန္တရား (သို႔) ေရွ႕စိတ္မရွိေတာ့မွသာ ေနာက္စိတ္ေပၚခြင့္ရွိေသာ အမွန္တရား

၁) ေသာကစိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္တြကို အရွိ-အဟုတ္ထင္ကာ ….ခံစားေနမႈ-သိေနမႈအစား “တစ္ခ်ိန္ မွာ တစ္စိတ္သာ ျဖစ္ခြင့္ ရွိေသာ အမွန္ တရား” (သို႔) “ေရွ႕စိတ္မရွိေတာ့မွ ေနာက္စိတ္ေပၚခြင့္ရွိေသာအမွန္တရား” ကို ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း အားျဖင့္ မိမိ သတိထား မိ ေနေသာ ေသာကစိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္မ်ားဟူသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ “ေရွ႕က ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီး ႏွင့္ေသာ မရွိေတာ့သည့္ စိတ္မ်ားကို” အရွိလုပ္ – ပံုေဖာ္ – အသက္သြင္းထားမႈ သက္သက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းပါ။

၂) သတိထားေသာစိတ္ျဖစ္ပါက (ေနာက္မွရႈေသာစိတ္) ျဖစ္ေပၚပါက “ ေရွ႕စိတ္ (အရႈခံစိတ္မ်ားမွာ) မရွိေတာ့“ ဟူေသာ အမွန္တရားကို ယံုၾကည္ နားလည္လွ်က္ မိမိ သတိထားမိေနေသာ စိတ္ဟူသမွ်သည္ “အမွန္တကယ္ေတာ့ ေရွ႕က ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ မရွိေတာ့သည့္စိတ္´´ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္း ပံုေဖာ္-ဖန္တီးလွည့္စားထားမႈ သက္သက္ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရ ယံုၾကည္ လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းပါ။

၃) “အရႈခံ-ေရွ႕စိတ္” မရွိေတာ့မွသာ “အ႐ႈဉာဏ္-ေနာက္စိတ္” က ျဖစ္ခြင့္ရွိေသာ အမွန္တရား ကို နားလည္လက္ခံလွ်က္ …
မိမိ သတိထားမိေနေသာ ေတြးႀကံစိတ္၊ ေသာကစိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ခံစားခ်က္၊ ေ၀ဒနာ တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း-ပ်က္ျခင္းဟူသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ – “ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္ သည့္ မရွိေတာ့သည့္ ေရွ႕စိတ္၏ခ်ဳပ္ ေပ်ာက္ၿပီးမႈ အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္အသက္သြင္း-ဖန္တီး-လွည့္စားမႈေၾကာင့္သာ“…. တကယ္ျဖစ္ေန သေယာင္ ထင္မွတ္ေနရေသာ ပညတ္တရား မ်ားသာ“ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းပါ။

“ေရွ႕ စိတ္ျဖစ္သည္ကို ေနာက္စိတ္က သတိထားေနမိသည္” ဟု နားလည္မႈအစား “ေရွ႔ စိတ္မရွိေတာ့မွ ေနာက္စိတ္က သိခြင့္-ျဖစ္ခြင့္ရသည္ ဟူေသာအမွန္တရားကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းလွ်က္ မိမိသတိထားမိေနေသာ ေရွ႔စိတ္မ်ားသည္ ပညတ္စိတ္မ်ား စိတ္အတုမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ လက္ခံကာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္မ်ားအေပၚ ၿငိတြယ္-ဆုပ္ကိုင္-အဟုတ္ထင္ေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ပါ။

´´မရွိေတာ့တဲ့စိတ္ေတြ ၊ ေ၀ဒနာေတြ၊ ရုပ္ေတြကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္မႈေတြပဲ တကယ္ ျဖစ္ၿပီး တကယ္ပ်က္ေနတာပါ။“

(ေရွ႕စိတ္မ်ားရဲ႕) မရွိေတာ့တဲ့ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈ အရွိန္ကို အရွိယူၿပီး “ ျမင္တယ္၊ ၾကားတယ္၊ နံတယ္၊ ေတြးတယ္ ႀကံတယ္၊ နာတယ္၊ ကိုက္တယ္၊ ပူတယ္၊ ေအးတယ္၊ ေတြးတယ္၊ ခံစားတယ္ ´´ စသည္ျဖင့္ ထင္မွတ္ရေအာင္ အသက္သြင္း၊ ပံုေဖာ္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္မႈေတြပဲ တကယ္ ျဖစ္ၿပီး တကယ္ပ်က္ေနတာပါ။

ဘာပဲသိေန-ခံစားေန-ေတြးေတာေနပါေစ … “မရွိေတာ့တဲ့ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈအရွိန္ကို အရွိယူၿပီး´´ … သိေန-ခံစားေန-ေတြးေတာေနတာပါပဲ။

“တစ္ခ်ိန္မွာ တစ္စိတ္သာျဖစ္ခြင့္ရွိျခင္း အမွန္တရားေၾကာင့္ ´´ ေရွ႕စိတ္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ ၿပီးေတာ့ မွ မရွိေတာ့မွ ေနာက္စိတ္ေပၚခြင့္ရွိပါသည္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဘာပဲသိသိ မရွိေတာ့မွ သိခြင့္ရွိတဲ့သေဘာပါ။

ဘာပဲ ခံစား-ခံစား ေရွ႕စိတ္ေတြ မရွိေတာ့မွ ခံစားေနတဲ့သေဘာပါ။

မရွိေတာ့တာေတြကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း-ဖန္တီးျပဳလုပ္မႈေတြ ပဲ ျဖစ္ေပၚ ပ်က္စီးေနတာပါ။

…… မရွိေတာ့တာေတြကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း ရင္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနတာပါ။

ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးရင္း မရွိတာကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း-ဖန္တီးလွည့္စားေနတာပါ။

“မရွိေတာ့တာကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္-အသက္သြင္းေန တဲ့ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးမႈေတြပဲ“ တကယ္ျဖစ္ေနတာပါ။

-ပူမႈ-ေအးမႈ-ေကာင္းမႈ-ဆိုးမႈ-ခံစားမႈ-ေတြးႀကံမႈေတြ က ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနတယ္ လို႔ နားလည္မႈအစား…..
….. ပူမႈ-ေအးမႈ-ေကာင္းမႈ-ဆိုးမႈ-ခံစားမႈ-ေတြးႀကံမႈ ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ……“မရွိေတာ့တဲ့ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးသြားတဲ့ ေရွ႕-နာမ္ခႏၶာမ်ား၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးသြားသည့္ မရွိေတာ့သည့္ အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္အသက္သြင္းမႈေတြေၾကာင့္“ တကယ္ျဖစ္ေနသေယာင္ ထင္မွတ္ ရေၾကာင္း နားလည္လက္ခံပါ။

မရွိေတာ့တဲ့ ေရွ႕ – နာမ္ခႏၶာမ်ား၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္အသက္သြင္းမႈေတြပဲ တကယ္ျဖစ္ေန – ပ်က္ေနတာပါ။

နိေရာဓ သစၥာသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ အရွိတရား

အဆိုပါ မရွိေတာ့သည့္ ေရွ႕နာမ္ခႏၶာရဲ႕ “ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးသြားသည့္ အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္အသက္သြင္းေနေသာ စြမ္းရည္သတၱိရွိ သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ ဒုကၡသစၥာတရား“ သည္ လည္း တကယ္ေတာ့ နဂို အရွိတရား-တည္ၿမဲေနတဲ့တရားမဟုတ္ဘဲ …….

အတိတ္က မရွိတာကို အရွိထင္ေအာင္ ပံုေဖာ္အသက္သြင္းခဲ့မႈမ်ားအေပၚ (သို႔) မရွိေတာ့သည့္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္ သည့္ ေရွ႕နာမ္ခႏၶာမ်ား ၏အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္ အသက္သြင္းကာ “ငါပဲ၊ သူပဲ၊ စိတ္ပဲ၊ ေ၀ဒနာပဲဟူ၍ အထင္မွားေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေန သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမ်ားမႈ“ တို႔ အေပၚ အတိတ္က အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္- အဓိကထားခဲ့မႈအေၾကာင္းတရားၾကာင့္ …

. ယခုပစၥပၸါန္တြင္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေရွ႕စိတ္မ်ားကို တကယ္ရွိေနသေယာင္-ျဖစ္ေနသေယာင္ “မရွိတာကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္အသက္ သြင္းေနသည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမ်ား“ … အက်ဳိးတရားအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာေနရေပသည္။

အတိတ္က အဟုတ္ထင္-အတည္ယူ-ဆုပ္ကုိင္မႈ (အေၾကာင္းတရား) ေၾကာင့္သာ…… ….. ျဖစ္ေပၚေနရတဲ့ အက်ိဳးတရား (“မရွိတာကို အရွိလုပ္ ေနသည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး မႈမ်ား“) ျဖစ္ေသာၾကာင့္ နဂိုတည္းကရွိေနေသာ – နဂို အရွိတရားေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *