သစၥာေရႊစည္ဆရာေတာ္ အရွင္ဥတၱမ

Teachings of ThitSarShweSi Sayadaw U Ottama – 01

စစ္ကိုင္းမင္း၀ံ သစၥာေရႊစည္ဆရာေတာ္ အရွင္ဥတၱမ ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား
နားဆင္ရန္……ေအာက္ပါပံုလင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

Teachings of ThitSarShweSi Sayadaw U Ottama – 02

စစ္ကိုင္းမင္း၀ံ သစၥာေရႊစည္ဆရာေတာ္ အရွင္ဥတၱမေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား
နားဆင္ရန္……ေအာက္ပါပံုလင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

Teachings of ThitSarShweSi Sayadaw U Ottama – 03

စစ္ကိုင္းမင္း၀ံ သစၥာေရႊစည္ဆရာေတာ္ အရွင္ဥတၱမေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ား
နားဆင္ရန္……ေအာက္ပါပံုလင့္ကို ႏွိပ္ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *