ဦးစိုး၀င္းထြဋ္ တရားစီးရီး mp3_talks

cover cd

 

ဦးစိုး၀င္းထြဋ္ mp3_talks (၂၀၁၃ တရားစီးရီး)ေဒါင္းလုပ္

ဦးစိုး၀င္းထြဋ္ mp3_talks (၂၀၁၄ တရားစီးရီး)ေဒါင္းလုပ္

ဦးစိုး၀င္းထြဋ္ mp3_talks (၂၀၁၅ တရားစီးရီး)ေဒါင္းလုပ္

ဦးစိုး၀င္းထြဋ္ mp3_talks (2016 တရားစီးရီး) ေဒါင္းလုပ္

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *