တရားအလုပ္ဆိုတာ…(တရားနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းဆုိတာ)

Nov 18, ’11 9:50 AM

တရားအလုပ္ဆိုတာ…(တရားနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းဆုိတာ)

၁) သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္ အသံုးခ်ရပါမယ္။
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအေပၚ အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္တတ္ဖို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို အသံုးခ်ရပါမယ္။
အခက္အခဲ ျပႆနာေတြကို စြန္႔လႊတ္စရာ အျဖစ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ်တတ္ပါက ၀ိပႆနာဥာဏ္ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ကို ေက်းဇူးျပဳပါမယ္။

၂) စိတ္ေတြ- ေ၀ဒနာေတြ- ခံစားခ်က္ေတြကို စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္ အသံုးခ်ရပါမယ္။
စိတ္ေတြ- ေ၀ဒနာေတြ- ခံစားခ်က္ေတြအေပၚ
…. အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္တတ္ဖို႔ ….
စိတ္ေတြ- ေ၀ဒနာေတြ- ခံစားခ်က္ေတြကို အသံုးခ်ရပါမယ္။

၃) ျဖစ္ေပၚေနတဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ အတူ အဓိကထားေနမႈ (အစြဲ) က တြဲလွ်က္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့စိတ္ေတြကို တိုက္ရုိက္မကုိင္တြယ္ဘဲ ……အဓိကထားေနမႈ (အစြဲ) ကိုသာ ျဖဳတ္ရ – စြန္႔ရေပမည္။

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အခက္အခဲ – ျပႆနာေတြ အေႏွာက္အယွက္ေတြကို
တရားနဲ႔ (စြန္႔လႊတ္တတ္မႈပညာ ျဖင့္) ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမွ တရား နားလည္ႏိုင္မႈကို ေက်းဇူးျပဳပါလိမ့္မယ္။

အခက္အခဲ – ျပႆနာေတြ အေႏွာက္အယွက္ေတြကို
သူလိုငါလို ေလာဘ-ေဒါသ နည္းလမ္းစံုျဖင့္ ေျဖရွင္းေနသူအတြက္ တရားစစ္ကို နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္။

အခက္အခဲ ျပႆနာေတြကို စြန္႔လႊတ္စရာ အျဖစ္
မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ်တတ္ပါမွ ၀ိပႆနာဥာဏ္ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ကို ေက်းဇူးျပဳပါမယ္။

* * * * * * *

သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈကို စြန္႔လႊတ္ေနတာ တရားအလုပ္ပါ။

ကုိယ္နားလည္တဲ့ –

၁) ျဖစ္ခ်င္မႈ – မျဖစ္ခ်င္မႈ

၂) ျပဳလုပ္ခ်င္မႈ – မျပဳလုပ္ခ်င္မႈ

၃) သိခ်င္မႈ – မသိခ်င္မႈ ေတြအေပၚ

အတည္ယူ ဆုပ္ကိုင္ အဓိကထားေနမႈ ကို
စြန္႔လႊတ္ေနတာ တရားအလုပ္ပါ။

(ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ- သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ ေဟာၾကားေသာ ၂၁-၁၁ တရားစီးရီးမွ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *