ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ [၁-၂၀၁၁ အနတၱအဆံုးအမမ်ား] – (ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ) (အပိုင္း ၄ အဆံုးပိုင္း)

Jul 17, ’11 10:16 PM

ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ [၁-၂၀၁၁ အနတၱအဆံုးအမမ်ား] – (ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ) (အပိုင္း ၄ အဆံုးပိုင္း)   

လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္

– ဘာလုပ္လုပ္ အတည္ယူ၊ ဆုပ္ကိုင္၊ လက္ခံ
သိမ္းပိုက္ၿပီး မလုပ္နဲ႔။

-သံုး႐ံုသက္သက္သံုးရမွာ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး မသံုးရဘူး၊ မလုပ္ရဘူး၊ မက်င့္ရဘူး။

-အကန္႔အသတ္မွန္သမွ်က လြန္ေျမာက္ဖို႔လိုတယ္။

-ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို အကန္႔အသတ္မရိွ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။

-လုပ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္၊
လုပ္သေလာက္ လုပ္လာႏိုင္မယ္။

-ႀကိဳတင္ စီစဥ္တာ၊ မစီစဥ္တာ ကိစၥမရိွေပမယ့္
တကယ္လုပ္ေတာ့ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအရ
အမ်ားအဆင္ေျပေအာင္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲ
လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။

– လုပ္ဖို႔လိုသလို
ကိုယ္လုပ္တတ္သလိုလုပ္တာ မဟုတ္ဖို႔လည္း လိုတယ္။

 

– ဒီယုန္ျမင္လို႔ ဒီခ်ံဳထြင္သလို
တမင္တကာႀကီးလုပ္ရမွာမဟုတ္ ၊
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္႐ံုသက္သက္လုပ္ရမွာ။

– အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈအစြဲနဲ႔
မလြတ္မလပ္သာ လုပ္တတ္ရာကေန……
အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈအစြဲကင္းကင္း နဲ႔
လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္တတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။

– မလြတ္မလပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္သတၱိကို မစြန္႔ႏိုင္ဘဲနဲ႔ေတာ့
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္တတ္စရာ အေၾကာင္းမရိွဘူး။

– မဆုပ္ကိုင္ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္။

– လုပ္တာ မလုပ္တာကို မဆုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုတယ္။

 

 

-အစြဲကင္းကင္းနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္တတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ္။

-အစြဲမကင္းဘဲနဲ႔ အမွန္မျမင္ႏိုင္ဘူး။

– ေလာကအမ်ိဳးမ်ိဳးကို –
သံုး႐ံုသက္သက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးၿပီး၊ …..

– ဆန္႔က်င္ဘက္ ေလာကီအေတြ႕အႀကံဳအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေတြ႕ႀကံဳၿပီး၊…….

 

– ေလာကီအေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္
မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳလုပ္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္မွ…….
ေလာက က လြန္ေျမာက္မယ္။
၀ိပႆနာဥာဏ္ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္

– အမွန္တရားအေပၚ သတိ၊ အသိ
လုပ္ယူ ပါမ်ားလို႔၊
ယာယီ ေပၚေပါက္လာတဲ့
လုပ္ယူမႈမပါတဲ့
အမွန္တရားကိုနားလည္တဲ့ အမွန္တရားသတိ-အသိ က ၀ိပႆနာဥာဏ္။

-လုပ္ယူမႈမပါတဲ့ အမွန္တရားကိုနားလည္တဲ့ အမွန္တရားသတိ-အသိ
ျဖစ္ပါမ်ားလို႔
ေပၚေပါက္လာတဲ့
ခိုင္ၿမဲတဲ့
အမွန္တရားကိုနားလည္မႈ-သတိစစ္-အသိစစ္က မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္။

– ျမင္သိ၊
ၾကားသိ၊
နံသိ၊
စားသိ၊
ထိေတြ႕သိ၊
ေတြးႀကံသိေတြမွာ –
လမ္းမဆံုးမွ ၀ိပႆနာဥာဏ္ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ဆိုတဲ့ အသိစစ္ေတြထင္ရွားလာမယ္။

– လုပ္ယူတဲ့နားလည္မႈမွာ လမ္းမဆံုးဘဲလုပ္ယူတာ မဟုတ္တဲ့
နားလည္မႈအစစ္
(၀ိပႆနာဥာဏ္ မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္) ကိုနားလည္ဖို႔ႀကိဳးစားရမယ္။

 

သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမွန္တရား(ပညတ္)နဲ႔
အမွန္တရားအစစ္ (ပရမတ္)

ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး –
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေနတဲ့
အက်ိဳးတရားေတြျဖစ္တဲ့ဘ၀ေတြ၊
ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊
အခ်ိန္ကာလေတြ၊ ေနရာေဒသေတြက
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြပါ။

 

ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး၊
မွားမွားမွန္မွန္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပဳလုပ္မႈအေၾကာင္းတရားေတြကလည္း
သတ္မွတ္ခ်က္ပါပဲ။

-အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနားလည္မႈ၊
နားမလည္မႈ၊
သိမႈ၊မသိမႈေတြကလည္း သတ္မွတ္ခ်က္ပါပဲ။

– အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို
အဓိကထားေနမႈအစား –
“သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရဲ႕ အမွန္တရား ´´

(သုိ႔)

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏
“အတည္ယူဆုပ္ကိုင္ရမွာ မဟုတ္ျခင္း
အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္ရမွာ မဟုတ္ျခင္း´´ ဟူသာ
“တစ္သမတ္တည္းေသာ အမွန္တရား´´ ကုိ

မေမ့ေလ်ာ့ျခင္းအားျဖင့္

ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊
ျပဳလုပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔၊
နားလည္မႈ၊နားမလည္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို –

ေတြ႕ၾကံဳ႐ံု သက္သက္၊ မေတြ႕ၾကံဳ႐ံုသက္သက္၊

ျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္၊ မျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္၊

အသံုးခ်႐ံုသက္သက္ မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးတတ္လာၿပီး

စိတ္၊
ေစတသိက္၊
႐ုပ္၊
နိဗၺာန္ဆိုတဲ့
ပရမတ္တရားေတြကို နားလည္တဲ့

၀ိပႆနာဥာဏ္၊ မဂ္ဥာဏ္၊ ဖိုလ္ဥာဏ္
(နားလည္မႈအစစ္)ေတြ ထင္ရွားလာပါလိမ့္မယ္။

သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရဲ႕အမွန္တရား

– တကယ္မဟုတ္တာအစစ္က –
အတည္မဟုတ္တာ-ဆုပ္ကိုင္စရာမဟုတ္တာ။

– တကယ္ဟုတ္တာအစစ္က –
အသံုးခ်ဖို႔သက္သက္၊ ျပဳလုပ္ဖို႔သက္သက္၊
ေတြ႔ႀကံဳဖို႔သက္သက္သာလွ်င္ ဟုတ္တာ။

– ဘာျဖစ္တာ မျဖစ္တာထက္ ျဖစ္တာ၊ မျဖစ္တာ
ေတြကို အဟုတ္ထင္ၿငိတြယ္မႈကင္းဖို႔က အဓိက။

-အမွား အမွန္၊
အေကာင္း အဆိုး၊
အပူ အေအး
ဆန္႔က်င္ဘက္ အေျခအေနတိုင္းကို
အဟုတ္ထင္ ၿငိတြယ္မႈကင္းကင္းနဲ႔
လက္ခံ႐ံုသက္သက္ လက္ခံႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစားရမယ္။

 

ၿပီးျပည့္စံုျခင္း

-ေျပာစရာ၊လုပ္စရာ၊ပူစရာ၊က်င့္စရာ မလိုေတာ့တဲ့အထိ က်င့္ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။

– လိုေနရင္ မဟုတ္ေသးဘူး၊ မလိုမွ ၿပီးျပည့္စံုမွာ။

အမွန္တရား ထင္ရွားၿပီ။ ဓမၼစၾကာလည္ၿပီ။

သဘာ၀အမွန္တရားဥပေဒသ
စိတ္၊ စတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္။

သစၥာေလးပါး သဘာ၀အမွန္တရား-
ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာ။

သဘာ၀ အမွန္တရားက်င့္စဥ္
မဂၢင္ရွစ္ပါး-
သမၼာဒိ႒ိ၊သမၼာ သကၤပၸ၊သမၼာ ၀ါစာ၊သမၼာ ကမၼႏၲ၊ သမၼာအာဇီ၀ ၊သမၼာ၀ါယာမ၊ သမၼာ သတိ၊ သမၼာ သမာဓိ

သဘာ၀အမွန္တရားသူႀကီး-
၀ိပႆနာဥာဏ္၊ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *