မိ႐ိုးဖလာ တရားအားထုတ္ပံု ႏွင့္ မဂၢင္လမ္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ အပိုင္း ၁-၂

Jun 7, ’11 5:10 AM

မိ႐ိုးဖလာ တရားအားထုတ္ပံု ႏွင့္ မဂၢင္လမ္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ အပိုင္း ၁-၂

ျခားနားခ်က္ (၁)။

မိ႐ိုးဖလာ။ အ႐ႈခံ (သို႔) သတိထား ရႈမွတ္မည့္ အရာသည္ ပညတ္အာ႐ံု တစ္ခုခု၊ ျဖစ္ေနျခင္း။
ဥပမာ။ ၀မ္းဗိုက္၊ အသက္႐ွဴျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္၊ နာမႈ၊ က်င္မႈ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ အေတြးစိတ္၊ ျမင္မႈ၊ ၾကားမႈ တစ္ခုခု။

မဂၢင္လမ္း။ အ႐ႈခံ (သို႔) သတိထား၊ မေမ့ရမည့္တရား သည္ ပညတ္အာ႐ံုတစ္ခုခု မဟုတ္ပဲ သစၥာတရား(သုိ႔) အမွန္တရား၏ စြမ္းရည္သတၱိမ်ားျဖစ္ျခင္း။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၂)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ထူးျခားမႈတစ္ခုခု၊ ထူးျခားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ (သို႔)
ေသာတာပန္၊ သကဒါဂမ္ စေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး တစ္ဦးဦး ျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား။

မဂၢင္လမ္း။ တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ.. ဟူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညတ္တရားသာျဖစ္သျဖင့္ ပယ္ျခင္း၊ တြယ္ျခင္းမျပဳပဲ ယခုဘ၀ကိုေရာ၊ တရား ေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ဘ၀ကိုေရာ.. ေတြ႕ႀကံဳ႐ံု သက္သက္သာ ျဖစ္ေစဖို႔ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ထား။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၃)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ကို မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ရန္။

မဂၢင္လမ္း။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ျပဳလုပ္မႈအေျခအေနကို (ငါ့ဒါန၊ ငါ့သီလ၊ ငါ့ဘာ၀နာ အျဖစ္) မဆုပ္ကိုင္ဘဲ..ျပဳလုပ္႐ံုသက္သက္ ျပဳလုပ္ဖို႕ အဓိကထား။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ မသာေသးေသာ အေျခအေနကိုလည္း ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ျဖစ္ေစဖို႔ သာ အဓိကထားျခင္း။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၄)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ဆိုးေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ပယ္၍ ေကာင္းေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚေနေစရန္ အဓိကထား။
ဥပမာ။ အေတြးစိတ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္။
တည္ၿငိမ္ေသာစိတ္မ်ား ၾကာရွည္ျဖစ္ေနေစရန္။
ပူေလာင္ေသာကစိတ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္။
အာ႐ံုတစ္ခုခု၌ တည္ၾကည္ေနေစရန္။
နာမႈ၊ ကိုက္မႈ ေ၀ဒနာမ်ား ခ်ဳပ္ရန္။

မဂၢင္လမ္း။ အေကာင္းအဆိုး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေကာင္းေကာင္း ဆိုးဆိုး ..အတည္မယူဘဲ…
ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္သာ ျဖစ္ေစရန္။
တည္ၿငိမ္ေသာစိတ္ျဖစ္ေစ၊ အေတြးစိတ္မ်ားျဖစ္ေစ။ ဒုကၡေ၀ဒနာျဖစ္ေစ။ ဥေပကၡာေ၀ဒနာျဖစ္ေစ။
တြယ္ျခင္း-ပယ္ျခင္းမျပဳပဲ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္သာ ျဖစ္ေစရန္သာ အဓိကထား။

ျခားနားခ်က္ (၅)။

မိ႐ိုးဖလာ။ အပါယ္ေလးဘံုဘ၀မ်ားကို မလိုခ်င္။
လူနတ္ခ်မ္းသာဘ၀ကို လိုခ်င္။

မဂၢင္လမ္း။ ေကာင္းေသာဘ၀ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးေသာဘ၀ျဖစ္ေစ
လိုခ်င္မႈ(ေလာဘ)-မလိုခ်င္မႈ(ေဒါသ)မျဖစ္ေစပဲ၊ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ျဖစ္ေစဖို႔သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ထား။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၆)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ေလာကီအလုပ္ ႏွင့္ တရားအလုပ္ ခြဲျခား သတ္မွတ္။

မဂၢင္လမ္း။ ေလာကီအလုပ္ျဖစ္ေစ၊ တရားအလုပ္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္႐ံုသက္သက္ လုပ္တတ္ဖို႔သာ အဓိက။

ျခားနားခ်က္ (၇)။

မိ႐ိုးဖလာ။ မိမိနားလည္တဲ့ ႐ုပ္၊ေ၀ဒနာ၊စိတ္၊တို႔၏ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္း အဟုတ္ထင္၊
ပ်က္ျခင္းကိုလည္း အဟုတ္ထင္။
ပညတ္ အျဖစ္-အပ်က္မ်ား ကို အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္။

မဂၢင္လမ္း။ ပညတ္တရားမ်ားသည္ မတည္ၿမဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနေသာေၾကာင့္
အတည္ယူလို႔ မရ ။ အဟုတ္ထင္လို႕႔မရပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ပညတ္ျဖစ္ပ်က္မ်ားကို အတည္မယူပဲ၊ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္သာျဖစ္ေစဖို႔ သာ အဓိကထား။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၈)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ တင္းမႈ၊ ေလ်ာ့မႈ၊ နာက်င္မႈ၊ သက္သာမႈ၊ လႈပ္မႈ၊ ၿငိမ္မႈ၊ စသည့္ ပညတ္တရားမ်ား၏ ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို တရားအျဖစ္ယူ။
– ဘာမွ မတည္ၿမဲျခင္း၊
– တစ္ခုခု မတည္ၿမဲျခင္း၊
– အရာရာ မတည္ၿမဲျခင္း ၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကို အနိစၥတရား အျဖစ္ယူ။

မဂၢင္လမ္း။ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ တင္းမႈ၊ ေလ်ာ့မႈ၊ နာမႈ၊ မနာမႈ၊  စသည့္ ပညတ္တရားမ်ားကို (တစ္ခုခု၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ) အဟုတ္ထင္ေအာင္…တကယ္ထင္ေအာင္…ေနာက္ကြယ္မွ -လွည့္စား ျပဳလုပ္ေနေသာ…
မေျပာင္းမလဲ – မေဖာက္မျပန္ အၿမဲမွန္ကန္ေနတဲ့ – တည္ၿမဲေနတဲ့ …တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ။
(ဒုကၡသစၥာအမွန္တရား) ကိုသာ အနိစၥတရား အျဖစ္ယူ။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၉)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ ဖ်ားမႈ၊၊ နာမႈ၊ က်င္မႈ၊ ေရာဂါျဖစ္မႈ၊ အိုမႈ၊ နာမႈ၊ ေသမႈ၊ ျပႆနာျဖစ္မႈ၊ စိတ္ေသာကေရာက္မႈ၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ခႏၶာႀကီး ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရမႈ စသည့္ ပညတ္ဒုကၡမ်ားကို ဒုကၡတရား အျဖစ္ ယူ။

မဂၢင္လမ္း။ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ ဖ်ားမႈ၊၊ နာမႈ၊ က်င္မႈ၊ စေသာ ပညတ္ဒုကၡမ်ားကို တကယ့္ဒုကၡအျဖစ္ အထင္မွားေနေစရန္
ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနေသာ ပညတ္ဒုကၡမ်ား ေနာက္ကြယ္မွ…မေျပာင္းမလဲ – မေဖာက္မျပန္ အၿမဲမွန္ကန္ေနေသာ
တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ။ (ဒုကၡသစၥာအစစ္) သခၤါရဒုကၡအစစ္ကိုသာ – ဒုကၡတရား အျဖစ္ ယူ။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၁၀)။

မိ႐ိုးဖလာ။ မိမိ(ငါ့)အလိုဆႏၵ အတိုင္း မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနတၱတရား ဟု ယူ။

မဂၢင္လမ္း။ မိမိ(ငါ)သည္ လည္းေကာင္း၊ ငါ့ အလုိဆႏၵ သည္ လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွန္တရား (သမုတိသစၥာ) သာျဖစ္သျဖင့္ ထုိသမုတိသစၥာမ်ားႏွင့္ အနတၱတရားကို မခ်ိန္ထိုးဘဲ – ထို သမုတိသစၥာ တရားမ်ား ေနာက္ကြယ္မွ
သတ္မွတ္ထားေသာအမွန္တရားမ်ားကို အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္ေနေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈသည္ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရေသာသဘာ၀ ျဖစ္သျဖင့္ အနတၱတရား။
(တနည္းအားျဖင့္)
– တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္း အက်ဴိးျဖစ္စဥ္ သဘာ၀ ျဖစ္သျဖင့္ အနတၱတရား ဟု ယူ။ (နိဗၺါန္ (တည္ၿမဲမႈအစစ္) ႏွင့္ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္(မတည္ၿမဲမႈအစစ္) ဟူသည္႕ သဘာ၀တရား ေလးခု သာလွ်င္ မေဖာက္မျပန္ အၿမဲမွန္ကန္ေနေသာ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရေသာ သဘာ၀ ျဖစ္သျဖင့္ အနတၱ ဟုယူ ။ )

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၁၁)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ပညတ္အာ႐ံုတစ္ခုခု (သို႔) ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔ကို အခ်ိန္တစ္ခုၾကာ ရွိေနသည္ ဟု ယူဆလွ်က္ အဟုတ္ထင္ကာ အတည္ယူကာ ထိုပညတ္အာ႐ံုတို႔ အေပၚ
သတိထားျခင္းအလုပ္ ကို အဓိထား။

မဂၢင္လမ္း။ ပညတ္အာ႐ံုတစ္ခုခု ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ ပတ္သက္၍
ျပဳလုပ္မႈ ၊ မျပဳလုပ္မႈ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ..
ပယ္ျခင္း၊ တြယ္ျခင္း မျပဳဘဲ
အမွန္တရားကို မေမ့မႈျဖင့္
လုပ္႐ံုသက္သက္ လုပ္တတ္ဖို႔ သာ အဓိကထား။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၁၂)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ၊ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ၊ စသည္ျဖင့္ ကိုယ္ ႏွင့္ စိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ဳိးတရားမွန္သမွ်ကို အတည္ယူကာ သတိကပ္ထားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစား။

မဂၢင္လမ္း။ ပူမႈျဖစ္ေစ၊ ေအးမႈျဖစ္ေစ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈျဖစ္ေစ၊ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ ႏွင့္ စိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ဳိးတရားမွန္သမွ်ကို (အမွန္တရားကို ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္) အတည္မယူဘဲ…ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ျဖစ္ဖို႔ကို သာ ႀကိဳးစား။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၁၃)။

မိ႐ိုးဖလာ။ တရားနားလည္ဖို႔အတြက္ –
ဟိုလုိလုပ္ျခင္း၊ ဒီလိုလုပ္ျခင္း၊ ဟိုလိုမွ၊ ဒီလိုမွ ဆိုသည့္ ဟုိနည္း၊ ဒီနည္း ဆိုသည့္ နည္းတစ္ခုခုကို အဓိကထား။

မဂၢင္လမ္း။ တရားနားလည္ဖို႔အတြက္ –
ဟုိနည္း၊ ဒီနည္း ဟိုလုိလုပ္ျခင္း၊ ဒီလိုလုပ္ျခင္း၊ ဟိုလိုမွ၊ ဒီလိုမွ ဟူ၍မဆုပ္ကိုင္ရဘဲ…ဟိုလိုဘဲလုပ္လုပ္-ဒီလိုပဲလုပ္လုပ္- (အမွန္တရားကို မေမ့ျခင္းအားျဖင့္) လုပ္႐ံုသက္သက္ လုပ္တတ္ဖို႔ – ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ေတြ႕ႀကံဳတတ္ေစဖို႕ သာ အဓိကထား။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၁၄)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ဒုကၡသစၥာ အမွန္တရား ကို တသမတ္တည္း မဟုတ္ေသာ..
တစ္ခုုခု ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ၏ ေျပာင္းလဲမႈ၊
တစ္ခုုခု ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ၏ ပ်က္စီးမႈ။
တစ္ခုုခု ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ၏ မတည္ၿမဲမႈ။
တစ္ခုုခု ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ၏ ေဖာက္ျပန္မႈ။ ….. အျဖစ္ ယူ။

မဂၢင္လမ္း။ ဒုကၡသစၥာ အမွန္တရား ကို တစ္ခုခု ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ မပါဘဲ..
ျဖစ္တည္ခြင့္မရေအာင္ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေနသည့္-
တသမတ္တည္းေသာ…. ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ။
တည္ၿမဲေသာ ….မတည္ၿမဲမႈ။
မပ်က္စီးေသာ…..ပ်က္စီးေနမႈ။
မေဖာက္ျပန္ေသာ…ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ။ ….. အျဖစ္ ယူ။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၁၅)။

မိ႐ိုးဖလာ။ သမုဒယသစၥာ အမွန္တရား ကို တသမတ္တည္း မဟုတ္ေသာ..
တစ္ခုုခု ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ လိုခ်င္မႈ၊ စြဲလန္းမႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ အျဖစ္ ယူ။

မဂၢင္လမ္း။ မေျပာင္းမလဲ – မေဖာက္မျပန္ – အၿမဲမွန္ကန္ေနေသာ –
တသမတ္တည္းျဖစ္ေနတဲ့ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ(ဒုကၡသစၥာအစစ္) ကို နားမလည္ျခင္းမွာ…
– ထို ဒုကၡသစၥာအစစ္ မွ ပညတ္တရား မ်ားကို အဟုတ္ထင္ေအာင္၊ တကယ္ထင္ေအာင္၊
ၿငိတြယ္ေနေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈ ကို သမုဒယသစၥာ အျဖစ္ယူ။

ျခားနားခ်က္ (၁၆)။

မိ႐ိုးဖလာ။ နိေရာဓသစၥာ(နိဗၺါန္)- ပရမတၳသစၥာ-အသခၤတတရားကို
သံုးဆယ့္တစ္ဘုံမွ တစ္ခုခုေတြ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါေတြ၊ ဘာေတြ၊ ညာေတြ ဟူေသာ သမုတိသစၥာမ်ားႏွင့္ယွဥ္ကာ စဥ္းစားမိၿပီး တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ မျဖစ္ရာ၊ ဘာေတြ၊ ညာေတြ မျဖစ္ရာ။ ဘာမွ မျဖစ္ရာ။ ဘာမွမရွိရာ nothingness အျဖစ္ယူပါသည္။

မဂၢင္လမ္း။ နိေရာဓသစၥာ(နိဗၺါန္)ကို…ပရမတၳသစၥာ အသခၤတ တရားကို –
တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့၊ ၃၁-ဘံု ပုဂၢိဳလ္-သတၱ၀ါ ဟူေသာ သမုတိသစၥာမ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းမယွဥ္ပဲ၊
ပရမတၳသစၥာ သခၤတတရား (စိတ္၊ ေစတသိတ္၊ ႐ုပ္) ဟူေသာ
မေျပာင္းမလဲ အၿမဲမွန္ကန္ေနေသာ တသမတ္တည္းျဖစ္ေနေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သဘာ၀အျဖစ္ ႏိႈင္းယွဥ္ နားလည္ပါသည္။

– တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနမႈ ကင္းရာ…
– တသမတ္တည္းေသာ အရွိတရား၊
– တသမတ္တည္းေသာ တည္ၿမဲေနမႈတရား၊
– တသမတ္တည္းေသာ ခ်မ္းသာမႈတရား၊ ….. အျဖစ္ ယူရပါသည္။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၁၇)။

မိ႐ိုးဖလာ။ မဂၢင္ရွစ္ပါးတြင္ –
သမၼာသတိ – မွန္ကန္ေသာ သတိထားမႈ
သမၼာသမာဓိ – မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ
သမၼာ၀ါယာမ – မွန္ကန္ေသာ ၀ီရိယစိုက္ထုတ္မႈ၊
သမၼာဒိ႒ိ – မွန္ကန္ေသာ နားလည္မႈ၊ သေဘာထား။
သမၼာ သကၤပၸ – မွန္ကန္ေသာ ႏွလံုးသြင္းမႈ၊ ဆင္ျခင္မႈ
တို႔သည္ တစ္ခုခု-တစ္ေယာက္ေယာက္- ဟူေသာ ပညတ္တရားမ်ားအေပၚတြင္ျဖစ္သည္။

မဂၢင္လမ္း။ မဂၢင္ရွစ္ပါးတြင္ –
မွန္ကန္ေသာ သတိထားမႈ ၊ တည္ၾကည္မႈ၊ ႏွလံုးသြင္းမႈ ဆင္ျခင္မႈတို႔သည္ –
တစ္ခုခု၊တစ္ေယာက္ေယာက္ဟူေသာ ပညတ္တရားမ်ား၏ ပ်က္စီးေနမႈ-မတည္ၿမဲမႈ-ေဖာက္ျပန္ေနမႈ..ေနာက္ကြယ္မွ
ထို တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ ပ်က္စီးေနမႈ ကုိ အဟုတ္ထင္ေအာင္ လွည့္စားျပဳလုပ္ေနသည္႕ –
မေျပာင္းမလဲ မပ်က္စီးတဲ့… ပ်က္စီးေနမႈ။
မေျပာင္းမလဲ တည္ၿမဲေနတဲ့… မတည္ၿမဲမႈ။
ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ..အၿမဲမွန္ကန္ေနသည့္ ေဖာက္ျပန္ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈ (ပရမတ္တရား) ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၁၈)။

မိ႐ိုးဖလာ။ မေမ့မေလ်ာ့ သတိထားရမည့္ တရားဟူသည္-
တစ္ခုခု၊တစ္ဦးဦး၏ ပ်က္စီးေနမႈ။
တစ္ခုခု၊တစ္ဦးဦး၏ မတည္ၿမဲမႈ။
တစ္ခုခု၊ တစ္ဦးဦး၏ ေဖာက္ျပန္ေနမႈ။

မဂၢင္လမ္း။ မေမ့မေလ်ာ့ သတိထားရမည့္ တရားဟူသည္ –
တစ္ခုခု၊တစ္ဦးဦး၏ ပ်က္စီးေနမႈ – ေနာက္ကြယ္မႈ
အဆိုပါ တစ္ခုခု၊တစ္ဦးဦး၏ ပ်က္စီးေနမႈကို –
အဟုတ္ထင္ေအာင္ လွည့္စားျပဳလုပ္ေနသည္႕ –
ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ..
အၿမဲမွန္ကန္ေနသည့္
တသမတ္တည္းေသာ-
ေဖာက္ျပန္ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈ (ပရမတ္တရား) ျဖစ္ပါသည္။

* * * * *

ျခားနားခ်က္ (၁၉)။

မိ႐ိုးဖလာ။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေသာက၊ အေတြးစိတ္ အကုသိုလ္စိတ္မ်ားကို ပယ္ဖို႔ႀကိဳးစား။

မဂၢင္လမ္း။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ အေတြးစိတ္မ်ားကို
ပယ္ဖို႔လည္း မႀကိဳးစား၊ အားေပးဖို႔လည္း မႀကိဳးစားပဲ။
ထို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ အေတြးစိတ္မ်ား ေနာက္ကြယ္မွ
ထို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ အေတြးစိတ္မ်ားကုိ –
တကယ္ဟုတ္တယ္လို႔ အထင္မွားေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနသည့္ –
တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ (ဒုကၡသစၥာအစစ္)ကို သာ အတည္ယူျခင္း ျဖင့္
ေပၚသမွ်စိတ္မ်ား ကို အတည္မယူပဲ – အဟုတ္မထင္ပဲ –
ေတြ႔ ႀကံဳ ႐ံု သက္ သက္ ျဖစ္ ေစ ျခင္း ျဖင့္ စြန္႔ ၿပီး သား ျဖစ္ ေစ ျခင္း။

* * * * *

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဆူနာမီ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို ပိုမို နားလည္ေစရန္ အတြက္ သက္သက္ သာ ကြၽႏ္ုပ္ဥာဏ္မီသေလာက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္မွ တည္းျဖတ္ျခင္း ဖတ္႐ႈျခင္းမျပဳရေသးသျဖင့္ တစံုတရာ ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါက စာေရးသူ ၏ တင္ျပခ်က္ အားနည္းမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။
တင္ျပထားေသာ အခ်က္တခ်ိဳ႔ မွာ ထပ္သေယာင္ ထင္ရေသာ္လည္း ပိုမိုရွင္းလင္းရန္အတြက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖတ္႐ႈသူ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ open-minded ဖြင့္ထားေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ ကို ကုိယ္တိုင္စမ္းသပ္ၾကည့္ပါကုန္။

Attachment  :  To read e-book “ေယဘူယ်တရားနားလည္မႈမွသည္ ဓမၼာႏုပႆနာဆီသို႕(ebook).pdf” … http://db.tt/VA03AtwV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *