ရိပ္သာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သဘာ၀တရားရိပ္သာသည္ ဆင္းရဲလြတ္ရာ ကင္းရာ နိေရာဓသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏုိင္မည့္ မဇၥ်ိမ အလယ္လမ္းကို (သို႔) ဘ၀ေနနည္း (သို႔) သစၥာတရားေတာ္မ်ား ကို လူ မ်ဳိး ဘာ သာ မေရြး၊ လူေကာင္း လူမမာ မေရြး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမေရြး ေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာေလ့လာက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ အလုိ႔ ငွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူမမာမ်ား၊ အတိဒုကၡေရာက္သူမ်ား၊ ေနစရာအခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ား၊ အထီးက်န္ အေဖာ္မဲ့သူမ်ား ကို စား-၀တ္-ေနေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးစာင့္ေရွာက္မႈ စသည့္ ပရဟိတ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း  စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ကာကူညီ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Activities of ThaBarWa centre

ေလာကီ ၊ ေလာကုတၱ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားကုိ တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သဘာ၀တရားရိပ္သာ၏ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ သေဘာထား

Aim & Policy of thabarwa