ရိပ္သာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တီဗြီသတင္းမွတ္တမ္းမ်ား

# သဘာ၀တရားရိပ္သာ Youtube channel  ရိပ္သာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္း ႏွင့္ တရား ဗြီဒီယိုမ်ားစုစည္းမႈ

http://www.youtube.com/user/thabarwa?feature=results_main

# သဘာ၀တရားရိပ္သာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွတ္တမ္း ဗြီဒီယို ၂၀၁၃ (SkyNet NEWS)

http://www.youtube.com/watch?v=HPonY-hPCO4&list=UUujaNZrLJfq4tBcXHePjWsg

# သဘာ၀တရားရိပ္သာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွတ္တမ္း ဗြီဒီယို ၂၀၁၃ (ျမ၀တီျမန္မာသတင္း႒ာန MYAWADDY NEWS)

http://www.youtube.com/watch?v=Z0j8JDyG8uE&list=UUujaNZrLJfq4tBcXHePjWsg

# သဘာ၀တရားရိပ္သာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွတ္တမ္း ဗြီဒီယို ၂၀၁၃ (IRRAWADDY NEWS)

http://www.youtube.com/watch?v=_sVpRZEmcG8&list=UUujaNZrLJfq4tBcXHePjWsg

# သဘာ၀တရားရိပ္သာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွတ္တမ္း ဗြီဒီယို ၂၀၁၃ (RFA NEWS)

http://www.youtube.com/watch?v=JhmR_x2-Pvs&list=UUujaNZrLJfq4tBcXHePjWsg&feature=c4-overview

# သဘာ၀တရားရိပ္သာ မွတ္တမ္း ဗြီဒီယို ၂၀၁၂ by ThaBarWa Youtube

http://www.youtube.com/user/thabarwa?feature=results_main

# ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရဘ၀ ျဖစ္စဥ္ က်င့္စဥ္ အက်ဥ္း

http://www.youtube.com/watch?v=aLg6OOOuF-w&feature=plcp

# သဘာ၀တရားရိပ္သာတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ လူမမာေဆး႐ံု ပေရာဂ်က္

http://www.youtube.com/watch?v=gW4sK_JOnVE

* * * * * * * * * *

 – ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ အခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္လွစ္ေသာ ရိပ္သာ။
– ဆြမ္းစရိတ္ေပးရန္မလုိေသာ ရိပ္သာ။
– အသက္အရြယ္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန ႏွင့္ လူမ်ဳိး-ဘာသာ-လူတန္းစားကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေသာ ရိပ္သာ။
– ခုိကိုးရာမဲ့ မ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးကာ ဘ၀ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ (အေလာင္းေျမက်သည္အထိ) တာ၀န္ယူေပးေနေသာရိပ္သာ။
– ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ – စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို လိုအပ္လွ်င္ – လုိအပ္သလို အစစ ကူညီတာ၀န္ယူေပး ေနေသာရိပ္သာ။
– ဘာသာစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲ၊ နည္းစြဲ၊ ၀ါဒစြဲ၊ ဂိုဏ္ဂဏစြဲ၊ အစြဲမ်ဳိးစံုကို စြန္႔လႊတ္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးေနေသာရိပ္သာ ျဖစ္သည့္ သဘာ၀တရားရိပ္သာ ျဖစ္ေပၚလာပံုမွတ္တမ္း ဗြီဒီယို ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *