သန္လ်င္ သဘာ၀ ဆရာေတာ္ ၂၀၁၆ စင္ကာပူ ခရီးစဥ္

မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ (ပထမေန႔)

မနက္ ၉:၀၀ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ (Youtube Link)

ေန႔လည္ ၁:၀၀ ဆရာ ဦးစိုး၀င္းထြဋ္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ (Youtube Link)

ေန႔လည္ ၃:၀၀ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ (Youtube Link)

ညေန ၅:၀၀ ဆရာ ဦးစိုး၀င္းထြဋ္ ေဟာၾကားေနေသာ တရားေတာ္ (Youtube Link – Live)