ေယဘူယ်တရားနားလည္မႈမွသည္ ဓမၼာႏုပႆနာဆီ(ebook)

Sep 11, ’11 8:15 AM

ေယဘူယ်တရားနားလည္မႈမွသည္ ဓမၼာႏုပႆနာဆီသို(ebook) 

                  

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို ပိုမို နားလည္ေစဖို႔ သက္သက္ အတြက္သာ ရည္ရြယ္လွ်က္ ဥာဏ္မီသေလာက္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္မွ တည္းျဖတ္ျခင္း မျပဳရေသးသျဖင့္ တစံုတရာ ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါက စာေရးသူ ၏ တင္ျပပံု အားနည္းမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္မ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းစြာနားလည္ေစရန္အတြက္ ယခုလက္ရွိ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေယဘူယ် နားလည္ေနေသာ တရား႐ႈမွတ္ပံု ႏွင့္ ဆရာေတာ္သင္ျပေပးေသာ တရားႏွလံုးသြင္းပံု တုိ႔ကို ယွဥ္လွ်က္ ဇယားပံုစံျဖင့္ တင္ျပထားပါသည္။

အမွားတဖက္ ၊ အမွန္တဖက္ ဟု နားလည္ရမွာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ အေျခခံ တရား႐ႈမွတ္မႈ မွ သည္ ဓမၼႏုပႆနာ ဆိုက္ေသာ ႏွလံုးသြင္းမႈမ်ဳိး ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခား သိနားလည္ႏိုင္ေစဖို႕ အတြက္သာ ရည္ရြယ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖတ္႐ႈသူ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ open minded စိတ္ထားျဖင့္ ကုိယ္တိုင္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၾကည့္ပါကုန္။ ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေသာ guided meditation သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာနာယူ၍ တရား ႏွလံုးသြင္းမႈကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့က်င့္ၾကည့္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

”အမွန္တရားအတြက္ မွတ္ေက်ာက္သည္ မိမိ ေလာဘ-ေဒါသ-ေမာဟ (သမုတိသစၥာမ်ားကို အတည္ယူ ဆုပ္ကုိင္မႈ၊ အဟုတ္ထင္၊ ၿငိတြယ္မႈ) မည္မွ် ကင္းေန (သို႔) မည္မွ် ကင္းလာသလဲ ဆုိေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္” ဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မေမ့ရန္ အထူး လိုအပ္လွပါသည္။

ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
http://www.mediafire.com/?sygk31hz5154ofb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *