ေလာဘစိတ္ ၊ ေဒါသစိတ္ ကို တိုက္ရိုက္ပယ္ဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။

Oct 20, ’11 2:48 AM

ေလာဘစိတ္ ၊ ေဒါသစိတ္ ကို တိုက္ရိုက္ပယ္ဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလာဘစိတ္ ၊ ေဒါသစိတ္၊ အေတြးစိတ္ စသည္တို႔ကို
တုိက္႐ိုက္ ပယ္ျခင္း တြယ္ျခင္း မျပဳပဲ။
အဆိုပါ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ အေတြးစိတ္ တို႔ႏွင့္ အတူ ပါလာေသာ …..
ေနာက္ကြယ္မွ အဆိုပါ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ အေတြးစိတ္မ်ားကို

“အဟုတ္ထင္ – အဓိကထား ေနမႈ´´ ကို သာ စြန္႔လႊတ္ရန္ ႀကိဳးစား ၾကည့္ပါ။

…ထင္ရွားေသာ ႐ုပ္၊ စိတ္၊ ေ၀ဒနာ တစ္ခုခု တုိ႔၏ ေနာက္ကြယ္မွ …
အဆိုပါ ႐ုပ္၊ စိတ္၊ ေ၀ဒနာ တုိ႔ကို
အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ (ေမာဟ) ကိုသာ
စြန္႔လႊတ္ရန္သာ ႀကိဳးစားေနပါ။

( ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ 19-11 တရားစီးရီးမွ)

* * * * * * * *

“ပူမႈ-ေအးမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ-ခ်မ္းသာမႈ၊ လႈပ္မႈ-ၿငိမ္မႈ၊ တင္းမႈ-ေလ်ာ့မႈ” စသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ
အဓိကထား-သတိထားေနမႈအစား သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြ၏အမွန္တရား
အတည္ယူ-ဆုပ္ကိုင္-အဓိက ထားလို႔မရ ဟူေသာ အမွန္တရား ကို သာ သတိထား-အဓိကထားေနပါ။

ျဖစ္ပ်က္သမွ် ကို
အတည္ယူ အဟုတ္ထင္လွ်က္ ျဖစ္ျပန္ၿပီ၊ ပ်က္ၿပန္ၿပီ ဟူ၍
ျပဳလုပ္ေနမႈအစား …..
အဆိုပါပညတ္ ျဖစ္ပ်က္မ်ားကို ….
တကယ္ထင္ေအာင္၊ အဟုတ္ထင္ေအာင္၊ ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈ
(သို႔)
ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနသည့္ တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ ပဲ တကယ္ ျဖစ္ေနသည္
ဟု ယံုၾကည္ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းေနၾကည့္ပါ။

( ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ 18-11 တရားစီးရီးမွ ဥာဏ္မီသေလာက္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *