၂၀၁၃ ခု ဇြန္လ ဗီယက္နမ္ ဓမၼခရီး Sayadaw’s 2013 Vietnam trip

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ၂၀၁၃  ခု၊ ဇြန္လ (၇) ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ (၅) ရက္ေန႔အထိ ဗီယက္နာမ္သာသနာျပဳခရီးစဥ္သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

Sayadaw’s 2013 Vietnam trip schedule

6Jun (from Yangon to KL)

10 Jun (from Penang to Ho Chi Minh)

3 July (Ho Chi Minh to KL)

5 July (KL to Yangon.)

Insight Meditation Retreats of Sayadaw U Ottamasara (ThaBarWa Centre)
in Vietnam
1) FIRST INSIGHT MEDITATION RETREAT
DATE: 2013 JUNE  11 – 17
PLACE : Phuoc Son Monasery
Tan Cang Village, Phuoc Tan, Long Thanh, Dong Nai City.
————————————————————
2) SECOND INSIGHT MEDITATION RETREAT
DATE : 2013 JUNE 19 -30
PLACE : Thiên trúc tñ monastery
197/11 duong Phuong Thanh, phuong Binh San, thi xa Ha
Tien, tinh Kien Giang, ViÇt Nam

Office: 077-3.852.993

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *