၆ ထပ္ – တရားေဆးရံု ေဆာက္လုပ္မည္

Dec 4, ’11 11:13 AM

လူမမာဓမၼာရံု ေဆာက္လုပ္မည္

သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာတြင္ ေဆးရံု facilities မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္္ေသာ

၆ ထပ္ – လူမမာဓမၼာရံု

စား၀တ္ေနေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္ျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူျဖစ္ပါေစ …….ဘာသာ-လူမ်ဳိးမေရြး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးလွ်က္ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္သစၥာတရားမ်ားကုိ ေဟာေျပာရွင္းျပကာ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းအစစ္ကို နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားျပသေပးေနသူ ဆူနာမီဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ၏ သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာတြင္ လာေရာက္တရားအားထုတ္သူ ေယာဂီမ်ား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ မ်ားျပားလာသလို၊ ဆရာေတာ္ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရား (အနတၱေဆး) ကုိ ေသာက္သံုးရန္ ခိုလႈံလာေသာ လူမမာမ်ားသည္လည္း တစ္ေန႔ ထက္ တစ္ေန႔မ်ားျပားလွ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာလ စာရင္းအရ လူေကာင္း လူမမာေယာဂီ စုစုေပါင္း ၇၀၀ ႏွင့္ ၈၀၀ ၾကား ခန္႔ရွိေလသည္။

ယခုအခါ လူမမာ ေယာဂီမ်ားကို ပိုမို စနစ္တက် ေကာင္းမြန္စြာ က်န္းမာေရး အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွာ ၆ ထပ္ – လူမမာဓမၼာရံု ကို ေအာက္ပါ ပံုအတိုင္း ေဆးရံု facilities မ်ားျဖင့္ သီးသန္႔ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလာဘ-ေဒါသ-ေသာကမ်ား ႏွင့္ စိတ္အလုိအတိုင္း အလြန္အကၽြံျပဳမိရာမွ ျဖစ္လာေသာ ေရာဂါရလာေသာ လူမမာသည္မ်ားကို သဘာ၀တရားရိပ္သာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ…..သစၥာတရားမ်ား နားလည္ဖို႔ကိုသာ အဓိကထားပါသည္။

ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို အဟုတ္ထင္ ၿငိတြယ္ စိတ္ထဲ အဓိကထား ခံစားေနမႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္တတ္ေစရန္သာ အဓိကထားသင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ သစၥာတရား နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္အတူ ထပ္မံၿပီး ေလာကဓါတ္ေဆး၊ တိုင္းရင္းေဆး၊ တရုတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ေဆးကုသမႈကို ခံယူလိုသူ လူမမာမ်ားအတြက္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိေစရန္ နာတာရွည္လူမမာမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ရည္ရြယ္ကာ ၆ ထပ္ – လူမမာဓမၼာရံု ကို သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာတြင္ ေဆးရံု facilities မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ……

အခြင့္အေရးထူးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လူမမာမ်ား ေရာဂါသည္မ်ား… မိမိ ေရာဂါအေျခ အေနေပၚမူတည္ၿပီး flexible ျဖစ္ေသာ မိမိကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာတြင္ သစၥာတရားမ်ားကို မိမိ စိတ္တိုင္းက် နာၾကားခြင့္ အားထုတ္ခြင့္ရၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အမ်ားနတ္လူ သာဓုေခၚႏိုင္ရန္ အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *