ဘ၀တစ္သက္တာ ေဆာင္ရန္ – ေရွာင္ရန္ (အနတၱအဆံုးအမမ်ား အပိုင္း ၁)

Feb 11, ’12 3:21 AM

ဘ၀တစ္သက္တာ ေဆာင္ရန္ – ေရွာင္ရန္ (အနတၱအဆံုးအမမ်ား အပိုင္း ၁) 

ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းေသာဘ၀ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး

ဘ၀တစ္သက္တာ ေဆာင္ရန္ – ေရွာင္ရန္
(အနတၱအဆံုးအမမ်ား အပိုင္း ၁)

ဦးဥတၱမသာရ (သဘာ၀တရားရိပ္သာ-သန္လ်င္)

အဓိက ထားရမွာ နဲ႔ မထားရမွာ

– လုပ္သင့္တာကိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ကိုသာ အဓိကထား၊
လုပ္ခ်င္တာ(မလုပ္ခ်င္တာ)ကို အဓိကမထားနဲ႔။

-ျဖစ္သင့္တာ ျဖစ္ဖို႔ကိုသာ အဓိကထား၊
ျဖစ္ခ်င္တာ(မျဖစ္ခ်င္တာ) ကို အဓိကမထားနဲ႔။

သိသင့္တာသိဖို႔ကိုသာ အဓိကထား၊
သိခ်င္တာ(မသိခ်င္တာ)ကို အဓိကမထားနဲ႔။

– အိတ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံရိွတာ၊ မရိွတာထက္၊
စိတ္ထဲမွာ ပိုက္ဆံရိွမေနဖို႔ကို အဓိကထားပါ။

– ကိုယ္ခႏၶာမွာ ေရာဂါရိွတာ မရိွတာထက္၊
စိတ္ထဲမွာ ေရာဂါရိွမေနဖို႔ကို အဓိကထားပါ။

ကံတူ အက်ိဳးေပး

-ျပဳလုပ္သည့္အတိုင္းပင္ အက်ိဳး ျဖစ္သည္။

-သတ္ျဖတ္ျခင္း၏အက်ိဳးသည္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

-ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၏အက်ိဳးသည္ ကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

-အမ်က္ထြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးသည္ အမ်က္ထြက္ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

-မည္သူ႔ကိုမွ် ၾကမ္းတမ္းသည့္စကားကိုမဆိုပါႏွင့္၊
ၾကမ္းတမ္းသည့္စကားကိုဆိုလွ်င္ထိုနည္းတူျပန္ဆို ခံရလိမ့္မည္။

-ခိုက္ရန္စကားေၾကာင့္ဒုကၡပြားမ်ားလာတတ္သည္။

-သူတစ္ပါးကို ဒဏ္ျပဳလွ်င္ သင္လည္းဒဏ္ျပန္ခံရလိမ့္မည္။

-မေကာင္းမႈသည္ လတ္ဆတ္ေသာႏို႔ကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမသြားေပ၊
ျပာဖံုးထားေသာမီးခဲကဲ့သို႔ တေငြ႕ေငြ႕ေလာင္ကၽြမ္းလွ်က္
လူမိုက္၏ေနာက္သို႔ အစဥ္လိုက္ေလသည္။

အေျပာေလ်ာ့

-အက်ိဳးမဲ့အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေသာ စကားအခြန္း တစ္ေထာင္ နာၾကားရသည္ထက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရရိွမည့္
အက်ိဳးရိွေသာစကားတစ္ခြန္းက သာ၍ျမတ္၏။ 

-၀ါဒျငင္းခုန္ျခင္းကိုျပဳလုပ္သျဖင့္ အတြင္းသေဘာ
စင္ၾကယ္မႈမျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ မာန္မာနပြားမ်ားျခင္း၏
အက်ိဳးေက်းဇူးသာလွ်င္ အဖတ္တင္သည္။

-တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ လူမိုက္လူအ ဟူ၍
ေျပာဆိုေနၾကသူတို႕သည္ လူေတာ္လူေကာင္းမဟုတ္ၾကေပ၊ အေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္
မိမိ၏အယူ၀ါဒကိုသာလွ်င္ အမွန္ဟုယူဆၾက၍သူတစ္ပါးတို႔ကိုမူ လူမိုက္လူအဟု ထင္မွတ္ၾက
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စြမ္းရည္သတၱိကို အဓိကထား

-အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ လံု႔လ
ရိွသူ လမ္းေကာင္းလမ္းမွန္သို႔သြားသူ ဇြဲရိွသူ မိတ္ေဆြမ်ိဳးကို ေတြ႔ရလွ်င္ ဒုကၡဟူသမွ် အေႏွာင့္
အယွက္ဟူသမွ်ကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားရေသာ္လည္း ထိုမိတ္ေဆြႏွင့္ အတူတကြ ေနသင့္သည္။

ၾကည့္တဲ့အတိုင္း ျမင္တယ္

-ေလာက၌ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ေသာသူဟူ၍ မရိွ၊ ခ်ီးမြမ္း စရာ တစ္ကြက္မွ်မရိွေသာသူ ကဲ႔ရဲ႕စရာတစ္ကြက္
မွ် မရိွေသာသူဟူ၍ ေရွးကလည္းမရိွခဲ့ ေနာင္ေသာ အခါလည္း ရိွလိမ့္မည္မဟုတ္၊ ယခုလည္းမရိွ။

-အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႕က ျမတ္၏ဟု အထင္ရိွေသာ
တရားကိုပင္ အခိ်ဳ႕ေသာသူတို႔က ယုတ္၏ဟု အထင္ရိွၾကသည္။

ပုဂၢိဳလ္အားလံုးသည္ ကိုယ့္ ငါးခ်ဥ္ ကိုယ္ခ်ဥ္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔၏
၀ါဒအနက္ အဘယ္၀ါဒသည္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ သည္ဟု ေျပာမည္နည္း။

မွန္ေသာအဓိကထားျခင္း

-ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာထက္ ဘာလုပ္သလဲ ဆိုတာကို ပိုအဓိကထားပါ၊

-ျဖစ္တဲ့အက်ိဳးထက္ ျပဳလုပ္တဲ့အေၾကာင္းကို ပိုအဓိကထားပါ။

-ျဖစ္တာ မျဖစ္တာ၊ လုပ္တာ မလုပ္တာ၊ သိတာ၊ မသိတာေတြကို အဓိကထားမႈေၾကာင့္ လုပ္ခ်င္ – မလုပ္ခ်င္၊ ျဖစ္ခ်င္မျဖစ္ခ်င္၊ သိခ်င္မသိခ်င္ဆိုတဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြ မဆံုးႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရတယ္္၊
အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားမႈကိုစြန္႔ႏိုင္မွ လိုအင္ဆႏၵေတြ အျဖစ္ရပ္မယ္။

-ဟိုဟာလုပ္ခ်င္၊ဒီဟာလုပ္ခ်င္ဆိုတာေတြက ကိုယ္
ရဲ႕ ေသးသိမ္တဲ့လိုအင္ဆႏၵနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္။

-နာမည္ကို အဓိကထားရင္ နာမည္ခံပဲျဖစ္မယ္၊
အလုပ္နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အဓိကထားမွ
အမွန္အကန္ျဖစ္မယ္။

-စကားကို အဓိကထားတာ၊ စိတ္ကို အဓိကထား တာထက္ တရားနားလည္ဖို႔ကို အဓိကထားမွ မွန္တယ္။

-အပူေဇာ္ခံရတာမခံရတာထက္ အပူေဇာ္ခံထိုက္တဲ့ စြမ္းရည္သတၱိရိွဖို႔က ပိုအေရးႀကီးတယ္။

-လာဘ္လာဘေပါတာ မေပါတာထက္ အလွဴခံယူ ထိုက္တဲ့ စြမ္းရည္သတၱိရိွဖို႔က ပိုအေရးႀကီးတယ္။

-သူမ်ားၾကည္ညိဳတာ မၾကည္ညိဳတာထက္အၾကည္ ညိဳခံထိုက္တဲ့ စြမ္းရည္သတၱိရိွဖို႔က ပိုအေရးႀကီးတယ္။

-အသံုးျပဳတဲ့နည္းလမ္းေတြ၊ အခ်ိန္ကာလ၊ ေနရာ
ေဒသေတြ၊ ေတြ႔ႀကံဳတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကိုအဓိက
ထားမႈကိုစြန္႔ၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကိုသာ အဓိကထားပါ။

(သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ၏ အနတၱအဆံုးအမမ်ား ၃-၂၀၁၁၊ ၄-၂၀၁၁ ကို အပိုင္းခြဲလွ်က္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

ပညာ အမိုး၊ သမာဓိ အခင္း၊ သီလ အကာ
သဘာ၀တရားရဲ႕ သဘာ၀တရားရိပ္သာ။

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် သစၥာတရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (ebook)

Feb 9, ’12 4:24 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် သစၥာတရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား 

meditation notes cover

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြ….. စိတ္ထဲတြင္ အဓိကထားေနမႈ မွားယြင္းေနပါက (အ ေယာနိေသာမနသိကာရက ) ျဖစ္ေပၚကာ
မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္တို႔ ႏွင့္ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ အရသာ၊ ေတြ႕ထိစရာ၊ ႀကံေတြးစရာတို႔ တုိက္ဆိုင္တိုင္း – ေတြ႕ႀကံဳရသမွ် အေပၚ ေလာဘ-ေဒါသ-ေသာက-အကုသိုလ္ ျဖစ္ကာ ပူေလာင္ ဒုကၡေရာက္ရပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္မွ ရုိက္ခတ္လာေသာ အေကာင္းအဆိုးအေတြ႕အႀကံဳ ဆိုသည္မ်ားထက္ မိမိစိတ္၏ ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ- ေယာနိေသာမနသိကာရ သည္သာ အဓိကက်ပါသည္။

အဓိကထားရမည့္အရာကို အဓိကမထားတတ္ရင္ေတာ့ မိမိ-စိတ္၏အဓိကထားမႈအမွား(ၿငိတြယ္မႈ ) clinging မွ ပူေလာင္ေယာင္ယက္ခတ္ေအာင္ အကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါေတာ့သည္။

မိမိစိတ္၏အဓိကထားမႈအမွား(တရားခံအစစ္ကို) မသိျခင္းေၾကာင့္ (၀ါ) အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ ဟိုလူေၾကာင့္ ၊ ဒီလူေၾကာင့္၊ ဟိုလူ႕လုပ္ရပ္ေၾကာင့္၊ ဒီလူ႔လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရသည္။

ျပႆနာျဖစ္ရသည္။ ဆင္းရဲရသည္။ အကုသိုလ္ျဖစ္ရသည္။ ဘာျဖစ္ရသည္- ညာျဖစ္ရသည္ စသည့္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ ကို သာ အျပစ္တင္ပါသည္။ တရားခံဖမ္းပါသည္။

တူညီေသာ အေျခအေန ၊ တူညီေသာ စကားလံုးတစ္ခုကိုပင္ ေယာနိေသာမနသိကာရ ရွိသူ အတြက္ မဂ္ဖိုလ္ရ သည္အထိ ေက်းဇူးျပဳကာ အ ေယာနိေသာမနသိကာရက ရွိသူ အတြက္….
ေက်းဇူးမဲ့ေစခဲ့ၾကာင္း မာဂ႑ီပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ပုေဏၰးမတို႔ ႀကီး ႏွင့္ သမီးမာဂ႑ီသူငယ္မဇာတ္လမ္း (အပၸမာဒ၀ဂ္-သာမာ၀တီ၀တၳဳ) ကား သက္ေသပင္ျဖစ္ေလသည္။

အေျခအေနတစ္ခု၊ စကားလံုးတစ္ခြန္းက အေကာင္းအဆိုး ျဖစ္ေစသည္ဆိုသည္ထက္ အမွန္က မိမိ၏ ေယာနိေသာမနသိကာရက(ႏွလံုးသြင္းမွန္မႈ) ျဖစ္သလား၊
အေယာနိေသာမနသိကာရက (ႏွလံုးသြင္းမွားမႈ) ျဖစ္သလား ဆိုသည္က ပိုမို အေရးႀကီး အဓိကက်ပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါၿပီ။
http://www.mediafire.com/?5e25hvefeatt5hp

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၁၀)

Jan 18, ’12 5:04 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၁၀)

အမွန္တရားကို သိနားလည္ဖို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာစိတ္၊ ဥပါဒါန္-ဆုပ္ကိုင္မႈ နည္းေသာ ပြင့္လင္းရိုးသားေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဟိုအေရး၊ ဒီအေရး၊ ဟိုပူ၊ ဒီပူ၊ ေယာက္ယက္ခတ္ေနေသာ၊ ဟိုဟာ-ဒီဟာ အလိုမက်ျဖစ္ေနေသာ၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတတ္ေသာ သေဘာထားတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းပါးဖို႔လုိအပ္ပါသည္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚဖို႕ ဟိုပူ၊ ဒီပူ၊ ဟိုမေက်နပ္၊ ဒီမေက်မနပ္ျဖစ္ေနမႈတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစရန္ … ေလာဘ၊ ေဒါသကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းအလုပ္ (ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာအလုပ္)တို႔ကို တတ္စြမ္းသမွ် အကန္႔အသတ္မထားပဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ေလာဘ၊ ေဒါသကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းအလုပ္ (ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာအလုပ္)တို႔မပါ၀င္ပဲ ပူေလာင္ ေယာက္ယက္ခတ္ေနေသာစိတ္မ်ား(သို႔) ဘာမွ-ညာမွ-ဟိုလိုမွ-ဒီလိုမွ ဆိုၿပီး ဆုပ္ကိုင္မႈ အားႀကီးေသာဥပါဒါန္စိတ္မ်ားျဖင့္ အမွန္တရားကို ေလ့လာပါက အမွန္တရားဟူသည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ျမင့္သည္။ ဘာေတြမွန္းမသိ စသည္ျဖင့္ ထင္မွတ္ရပါသည္။

တနည္းဆိုေသာ္ အမွန္တရားနားလည္မႈသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ကုိ စြန္႔လႊတ္ေနျခင္းအလုပ္ (သို႔) ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ အလုပ္တိုိ႔ကို ၿငိတြယ္မႈမပါ လုပ္႐ံုသက္သက္ လုပ္တတ္ျခင္း တို႔ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနပါသည္။

အမွန္တရားဟူသည္ နိမ့္သည္ ျမင့္သည္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တရားသည္သာျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ အားႀကီးေသာ ေလာဘ-ေဒါသ-ဥပါဒါန္ ဆုပ္ကိုင္မႈမ်ားက ဆြဲခ်ထားသျဖင့္ အမွန္တရားသည္ ျမင့္ေနသည္။ နားလည္ရန္ ခက္ခဲသည္ ဟု ထင္မွတ္ရေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား ကို “တစ္ခ်ိန္မွာတစ္စိတ္ သာ ျဖစ္ခြင့္ရွိေသာ အမွန္တရား“ (အပိုင္း ၁၀) ကို ေဖာ္ျပရင္း အဆံုးသတ္လိုက္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္မွာတစ္စိတ္ သာ ျဖစ္ခြင့္ရွိေသာ အမွန္တရား (သို႔) ေရွ႕စိတ္မရွိေတာ့မွသာ ေနာက္စိတ္ေပၚခြင့္ရွိေသာ အမွန္တရား

၁) ေသာကစိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္တြကို အရွိ-အဟုတ္ထင္ကာ ….ခံစားေနမႈ-သိေနမႈအစား “တစ္ခ်ိန္ မွာ တစ္စိတ္သာ ျဖစ္ခြင့္ ရွိေသာ အမွန္ တရား” (သို႔) “ေရွ႕စိတ္မရွိေတာ့မွ ေနာက္စိတ္ေပၚခြင့္ရွိေသာအမွန္တရား” ကို ဆင္ျခင္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း အားျဖင့္ မိမိ သတိထား မိ ေနေသာ ေသာကစိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္မ်ားဟူသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ “ေရွ႕က ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီး ႏွင့္ေသာ မရွိေတာ့သည့္ စိတ္မ်ားကို” အရွိလုပ္ – ပံုေဖာ္ – အသက္သြင္းထားမႈ သက္သက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းပါ။

၂) သတိထားေသာစိတ္ျဖစ္ပါက (ေနာက္မွရႈေသာစိတ္) ျဖစ္ေပၚပါက “ ေရွ႕စိတ္ (အရႈခံစိတ္မ်ားမွာ) မရွိေတာ့“ ဟူေသာ အမွန္တရားကို ယံုၾကည္ နားလည္လွ်က္ မိမိ သတိထားမိေနေသာ စိတ္ဟူသမွ်သည္ “အမွန္တကယ္ေတာ့ ေရွ႕က ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ မရွိေတာ့သည့္စိတ္´´ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္း ပံုေဖာ္-ဖန္တီးလွည့္စားထားမႈ သက္သက္ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရ ယံုၾကည္ လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းပါ။

၃) “အရႈခံ-ေရွ႕စိတ္” မရွိေတာ့မွသာ “အ႐ႈဉာဏ္-ေနာက္စိတ္” က ျဖစ္ခြင့္ရွိေသာ အမွန္တရား ကို နားလည္လက္ခံလွ်က္ …
မိမိ သတိထားမိေနေသာ ေတြးႀကံစိတ္၊ ေသာကစိတ္၊ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ခံစားခ်က္၊ ေ၀ဒနာ တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း-ပ်က္ျခင္းဟူသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ – “ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္ သည့္ မရွိေတာ့သည့္ ေရွ႕စိတ္၏ခ်ဳပ္ ေပ်ာက္ၿပီးမႈ အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္အသက္သြင္း-ဖန္တီး-လွည့္စားမႈေၾကာင့္သာ“…. တကယ္ျဖစ္ေန သေယာင္ ထင္မွတ္ေနရေသာ ပညတ္တရား မ်ားသာ“ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းပါ။

“ေရွ႕ စိတ္ျဖစ္သည္ကို ေနာက္စိတ္က သတိထားေနမိသည္” ဟု နားလည္မႈအစား “ေရွ႔ စိတ္မရွိေတာ့မွ ေနာက္စိတ္က သိခြင့္-ျဖစ္ခြင့္ရသည္ ဟူေသာအမွန္တရားကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းလွ်က္ မိမိသတိထားမိေနေသာ ေရွ႔စိတ္မ်ားသည္ ပညတ္စိတ္မ်ား စိတ္အတုမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ လက္ခံကာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္မ်ားအေပၚ ၿငိတြယ္-ဆုပ္ကိုင္-အဟုတ္ထင္ေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ပါ။

´´မရွိေတာ့တဲ့စိတ္ေတြ ၊ ေ၀ဒနာေတြ၊ ရုပ္ေတြကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္မႈေတြပဲ တကယ္ ျဖစ္ၿပီး တကယ္ပ်က္ေနတာပါ။“

(ေရွ႕စိတ္မ်ားရဲ႕) မရွိေတာ့တဲ့ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈ အရွိန္ကို အရွိယူၿပီး “ ျမင္တယ္၊ ၾကားတယ္၊ နံတယ္၊ ေတြးတယ္ ႀကံတယ္၊ နာတယ္၊ ကိုက္တယ္၊ ပူတယ္၊ ေအးတယ္၊ ေတြးတယ္၊ ခံစားတယ္ ´´ စသည္ျဖင့္ ထင္မွတ္ရေအာင္ အသက္သြင္း၊ ပံုေဖာ္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္မႈေတြပဲ တကယ္ ျဖစ္ၿပီး တကယ္ပ်က္ေနတာပါ။

ဘာပဲသိေန-ခံစားေန-ေတြးေတာေနပါေစ … “မရွိေတာ့တဲ့ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈအရွိန္ကို အရွိယူၿပီး´´ … သိေန-ခံစားေန-ေတြးေတာေနတာပါပဲ။

“တစ္ခ်ိန္မွာ တစ္စိတ္သာျဖစ္ခြင့္ရွိျခင္း အမွန္တရားေၾကာင့္ ´´ ေရွ႕စိတ္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ ၿပီးေတာ့ မွ မရွိေတာ့မွ ေနာက္စိတ္ေပၚခြင့္ရွိပါသည္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဘာပဲသိသိ မရွိေတာ့မွ သိခြင့္ရွိတဲ့သေဘာပါ။

ဘာပဲ ခံစား-ခံစား ေရွ႕စိတ္ေတြ မရွိေတာ့မွ ခံစားေနတဲ့သေဘာပါ။

မရွိေတာ့တာေတြကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း-ဖန္တီးျပဳလုပ္မႈေတြ ပဲ ျဖစ္ေပၚ ပ်က္စီးေနတာပါ။

…… မရွိေတာ့တာေတြကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း ရင္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနတာပါ။

ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးရင္း မရွိတာကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း-ဖန္တီးလွည့္စားေနတာပါ။

“မရွိေတာ့တာကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္-အသက္သြင္းေန တဲ့ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးမႈေတြပဲ“ တကယ္ျဖစ္ေနတာပါ။

-ပူမႈ-ေအးမႈ-ေကာင္းမႈ-ဆိုးမႈ-ခံစားမႈ-ေတြးႀကံမႈေတြ က ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနတယ္ လို႔ နားလည္မႈအစား…..
….. ပူမႈ-ေအးမႈ-ေကာင္းမႈ-ဆိုးမႈ-ခံစားမႈ-ေတြးႀကံမႈ ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ……“မရွိေတာ့တဲ့ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးသြားတဲ့ ေရွ႕-နာမ္ခႏၶာမ်ား၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးသြားသည့္ မရွိေတာ့သည့္ အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္အသက္သြင္းမႈေတြေၾကာင့္“ တကယ္ျဖစ္ေနသေယာင္ ထင္မွတ္ ရေၾကာင္း နားလည္လက္ခံပါ။

မရွိေတာ့တဲ့ ေရွ႕ – နာမ္ခႏၶာမ်ား၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္အသက္သြင္းမႈေတြပဲ တကယ္ျဖစ္ေန – ပ်က္ေနတာပါ။

နိေရာဓ သစၥာသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ အရွိတရား

အဆိုပါ မရွိေတာ့သည့္ ေရွ႕နာမ္ခႏၶာရဲ႕ “ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးသြားသည့္ အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္အသက္သြင္းေနေသာ စြမ္းရည္သတၱိရွိ သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ ဒုကၡသစၥာတရား“ သည္ လည္း တကယ္ေတာ့ နဂို အရွိတရား-တည္ၿမဲေနတဲ့တရားမဟုတ္ဘဲ …….

အတိတ္က မရွိတာကို အရွိထင္ေအာင္ ပံုေဖာ္အသက္သြင္းခဲ့မႈမ်ားအေပၚ (သို႔) မရွိေတာ့သည့္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္ သည့္ ေရွ႕နာမ္ခႏၶာမ်ား ၏အရွိန္မ်ားကို အရွိလုပ္ ပံုေဖာ္ အသက္သြင္းကာ “ငါပဲ၊ သူပဲ၊ စိတ္ပဲ၊ ေ၀ဒနာပဲဟူ၍ အထင္မွားေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေန သည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမ်ားမႈ“ တို႔ အေပၚ အတိတ္က အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္- အဓိကထားခဲ့မႈအေၾကာင္းတရားၾကာင့္ …

. ယခုပစၥပၸါန္တြင္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေရွ႕စိတ္မ်ားကို တကယ္ရွိေနသေယာင္-ျဖစ္ေနသေယာင္ “မရွိတာကို အရွိလုပ္- ပံုေဖာ္အသက္ သြင္းေနသည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမ်ား“ … အက်ဳိးတရားအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာေနရေပသည္။

အတိတ္က အဟုတ္ထင္-အတည္ယူ-ဆုပ္ကုိင္မႈ (အေၾကာင္းတရား) ေၾကာင့္သာ…… ….. ျဖစ္ေပၚေနရတဲ့ အက်ိဳးတရား (“မရွိတာကို အရွိလုပ္ ေနသည့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး မႈမ်ား“) ျဖစ္ေသာၾကာင့္ နဂိုတည္းကရွိေနေသာ – နဂို အရွိတရားေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၉)

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၉)            

ကြာျခားမႈ

၁) ပူမႈ-ေအးမႈ၊ နာမႈ-မနာမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ-ဆင္းရဲမႈ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ၊ စိတ္မပ်ံလြင့္မႈ စသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္ေနေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ
အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနျခင္း ႏွင့္…..
အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအေပၚ အတည္ယူ – အဟုတ္ထင္ – အဓိကထား ေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္း တို႔ လြန္စြာကြာျခားေလသည္။

၂) မိမိ နားလည္မႈ၊ ခံစားမႈ၊ သိမႈ တို႔ကို အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ ႏွင့္ …..
““တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ”” (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ) မွ မိမိသိနားလည္မႈ၊ ခံစားမႈ၊ တို႔ကို တကယ္ရွိေန-ၿမဲေနသေယာင္ “ပံုေဖာ္ အသက္ သြင္း လွည့္စား ျပဳလုပ္မႈမ်ားပဲ” တကယ္ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနျခင္း အမွန္တရား ကို …. မေမ့ျခင္း အဓိကထားျခင္းအားျဖင့္
မိမိ သိနားလည္မႈ၊ ခံစားမႈတို႔အေပၚ အဓိကထားေနမႈကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္း တို႔ လြန္စြာကြာျခားေလသည္။

၃) ေတြ႕ႀကံဳသမွ်-ျဖစ္ပ်က္သမွ်တုိ႔အေပၚ အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထား ေနမႈ ႏွင့္…..
အဆိုပါ ေတြ႕ႀကံဳသမွ်- ျဖစ္-ပ်က္သမွ်တို႔အေပၚ “အတည္ယူ – အဟုတ္ထင္ – အဓိကထားေနေအာင္ …
ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း – လွည့္စား ဖန္တီးေနမႈ (အ၀ိဇၨာ – သခၤါရ) ပဲ တကယ္ ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနျခင္း” အမွန္တရားကို ယံုၾကည္ ႏွလံုးသြင္းလွ်က္ –
အဆိုပါ ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း-လွည့္စား-ဖန္တီးေနမႈ (အ၀ိဇၨာ – သခၤါရ) တို႔အေပၚ
အတည္ယူ-ဆုပ္ကိုင္-အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္း တို႔ လြန္စြာကြာျခားေလသည္။

———————————————————————————————————————————————
“႐ုပ္” ဟူသည္ မသိတတ္ေသာသေဘာ ျဖစ္ၿပီး “ပူတယ္-ေအးတယ္-နာတယ္-ကိုက္တယ္“ ဟု မည္သည့္အခါမွ မေျပာေပ။ အ၀ိဇၨာ – သခၤါရ ၏ ပံုေဖာ္- အသက္သြင္း – လွည့္စား ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈေၾကာင့္သာ ပူတယ္-ေအးတယ္-နာတယ္-ကိုက္တယ္ ဟူ၍ ထင္မွတ္မွားရေလသည္။
———————————————————————————————————————————————–

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၈)

Jan 13, ’12 9:21 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၈)  

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ အေတြးစိတ္၊
ခံစားမႈ ၊ တို႔ကို တိုက္႐ုိက္ ပယ္ဖို႔ (သုိ႔) တြယ္ဖို႕ မႀကိဳးစားပါနဲ႔ ။

“တံလွ်ပ္ကိုေရထင္ ေရႊသမင္အလုိက္မွား“ ဟူေသာ စကားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ၾကားဖူးၾကပါသည္။
ေႏြရာသီ အပူခ်ိန္ျပင္းခ်ိန္တြင္ ေျမျပန္႔ေနရာတခ်ဳိ႕တြင္ တံလွ်ပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။
အဆိုပါ တံလွ်ပ္မ်ားကို ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ၾကည့္႐ႈပါက ေရအုိင္ငယ္ေလးမ်ားဟု ထင္မွတ္ရပါသည္။

တံလွ်ပ္မွ ေရအိုင္မ်ား အသြင္ ဖန္ဆင္းထားမႈတြင္ တစ္ဦးဦးသည္….
အဆုိပါ တကယ္မရွိေသာ ေရမ်ားကို အရွိ-အဟုတ္ထင္မွတ္လွ်က္
ေသာက္လိုေနျခင္း (သို႔) ဖယ္ရွားလိုျခင္း (သုိ႔) တြယ္တာေနျခင္းသည္
အခ်ည္းႏွီးသေဘာ-မွားယြင္းေသာသေဘာျဖစ္ေလသည္။

ထို႔အတူ တကယ္ရွိေန-ျဖစ္မေနေသာ ပညတ္ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ အေတြးစိတ္ စသည္တို႔ကို
“တိုက္႐ိုက္္ပယ္ျခင္း (သို႔) ၿငိတြယ္ေနျခင္း” တို႔သည္
”တကယ္မရွိတာကို အရွိလုပ္ေနျခင္း၊ တကယ္မဟုတ္တာကို အဟုတ္လုပ္ေနျခင္း”
သာ ျဖစ္ေလ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ –
၁။ ထင္ရွားေသာ ႐ုပ္(ပူမႈ-ေအးမႈ၊ ေတာင့္မႈ-တင္းမႈ၊ နာမႈ-ကိုက္မႈ) တစ္ခုခု တို႔ကို
အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္လွ်က္ တုိက္႐ိုက္ ပယ္ျခင္း (သို႔) တြယ္ျခင္း မျပဳရပဲ။
အဆိုပါ ႐ုပ္(ပူမႈ-ေအးမႈ၊ ေတာင့္မႈ-တင္းမႈ၊ နာမႈ-ကိုက္မႈ) တို႔ႏွင့္အတူ
တြဲလွ်က္ျဖစ္ေပၚေနေသာ (စိတ္ထဲမွ)
“အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ (ေမာဟ)” ကိုသာ စြန္႔လႊတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ပစၥဳပၸါန္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ အေတြးစိတ္ တို႔ကို
အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္လွ်က္ တုိက္႐ိုက္ပယ္ျခင္း (သို႔) တြယ္ျခင္း မျပဳရပဲ။
အဆိုပါစိတ္မ်ားႏွင့္အတူ တြဲလွ်က္ျဖစ္ေပၚေနေသာ “အဟုတ္ထင္-အဓိက ထားေနမႈ” ကို သာ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ လိုပါသည္။
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔အေပၚ ဥေပကၡာသေဘာထား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ အ၀ိဇၨာစိတ္သည္ ဗဟိဒၶ ျဖစ္ေစ-အဇၥ်တၱျဖစ္ေစ
တစ္ခုခုကုိ အဓိက ထားေနေလသည္။
ပစၥဳပၸါန္ျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္တို႔ႏွင့္ အတူ အဆိုပါ စိတ္မ်ား အေပၚ
“အဟုတ္ထင္ – အဓိကထားေနမႈ“ တြဲလွ်က္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။)

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၇)

Jan 12, ’12 9:11 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၇)     

အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
(စိတ္ထဲ) အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈကို စြန္႔ ရ တာ ပါ။

 ႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ ဟူသမွ် တို႔သည္ အနိစၥ-ဒုကၡ-အနတၱတရား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္
အတည္ယူလို႔မရ၊ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရ ၊ အဟုတ္ထင္လို႔မရပါ ။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာကီသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း
အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

– ေရာဂါျဖစ္မႈ – မျဖစ္မႈ ၊ နာမႈ – မနာမႈ ၊ ေ၀ဒနာျဖစ္မႈ – မျဖစ္မႈ ၊
စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ – မပ်ံလြင့္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈ – ခ်မ္းသာမႈ စသည့္ ျဖစ္ျခင္း-မျဖစ္ျခင္း အက်ဳိးတရား တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊

– ဟိုလိုလုပ္မွ ၊ ဒီလိုလုပ္မွ ဆိုတဲ့ ျပဳလုပ္ျခင္း-မျပဳလုပ္ျခင္း အေၾကာင္းတရား တို႔သည္လည္းေကာင္း၊
အဆိုပါ အေၾကာင္း အက်ဳိးတရားတို႔အေပၚ နားလည္မႈ-နားမလည္မႈ တို႔သည္ လည္းေကာင္း .

”ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနေသာ သခၤါရတရား” ျဖစ္သျဖင့္ အတည္ယူလို႔မရ၊ ဆုပ္ကိုင္လို႔မရ ၊ အဟုတ္ထင္လို႔မရပါ ။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိနားလည္ေနတဲ့ –
၁) အက်ဳိးတရားမ်ားျဖစ္သည့္ ျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ (သုိ႕) ျဖစ္ခ်င္မႈ – မျဖစ္ခ်င္မႈ ၊
ပ်က္စီးမႈ – မပ်က္စီးမႈ (သို႔) ပ်က္ေစခ်င္မႈ – မပ်က္ေစခ်င္မႈ ၊

၂) အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည့္ ျပဳလုပ္မႈ-မျပဳလုပ္မႈ (သို႔) ျပဳလုပ္ခ်င္မႈ – မျပဳလုပ္ခ်င္မႈ၊

၃) အထက္ပါ အေၾကာင္းအက်ဳိးမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ-နားမလည္မႈ (သို႔)
နားလည္ခ်င္မႈ- နားမလည္ခ်င္မႈ တို႔သည္လည္း

မၿမဲေသာ-သခၤါရတရား သာျဖစ္သျဖင့္…
အဆိုပါ မၿမဲေသာ အေၾကာင္းအက်ဳိး-သခၤါရတရားတို႔အေပၚ
(စိတ္ထဲ) “အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ”
ကို စြန္႔လႊတ္ဖို႕ လုိအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ အေၾကာင္းအက်ဳိးတရားတို႔အေပၚ
တစ္ခုၿပီးတစ္ခု …ဟိုဟာၿပီး ဒီဟာ… ဒီဟာၿပီး ဟုိဟာ
မဆံုးႏိုင္ေအာင္ (စိတ္ထဲ) အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္းအားျဖင့္
အေၾကာင္းအက်ဳိးတရားတို႔အေပၚ ပယ္ျခင္း-တြယ္ျခင္းမျပဳဘဲ (ေလာဘ-ေဒါသ မျဖစ္ပဲ)

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

What we will get does not depend on others
but our acceptance with open-mind &
abandonment power of mental clinging.

သံုး႐ံုသက္သက္-ေတြ႔ ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ေတြ႔ ႀကံဳတတ္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဥေပကၡာသေဘာထား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစဖို႔ သာ အဓိကထားပါ။

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၆)

Jan 6, ’12 1:38 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၆)               

အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြဟာ
စြန္႔လႊတ္ျခင္းဘာ၀နာမယပညာ အတြက္ အ သံုး ခ် ဖို႔ ပါ။

ကၽြန္ပ္တို႔တေတြ ေရာဂါေ၀ဒနာ-အခက္အခဲ-ျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္လာေသာအခါ စိတ္မပ်က္ဘဲ
ထို အခက္အခဲ-ျပႆနာမ်ား-ေရာဂါေ၀ဒနာကို ေတြဟာ …
မိမိကို အသိဉာဏ္ ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းကို ရင့္က်င့္ေအာင္ ေလးနက္ေအာင္ လုပ္ဖို႕ အေၾကာင္း ဖန္လာတာပဲလို႕ နားလည္ပါ။
ေလးနက္ေသာ အသိဉာဏ္မ်ား မ်ားရဖို႕ အသံုးခ်စရာ ေ၀ဒနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႕ နားလည္ပါ။

တခါတရံ မေကာင္းက်ဳိးဟု မိမိထင္ေသာ အရာေတြဟာ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားျဖစ္ေပၚဖို႔ရန္
အေၾကာင္းတရားမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္ကို သတိျပဳဖို႕ လိုေပသည္။

၀ိပႆနာ ဆရာႀကီး အက္စ္အင္ဂိုအင္ကာ ၏ ျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းကုိက္ေ၀ဒနာသည္
ဆရာႀကီး-၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ျဖစ္ဖို႔ အေၾကာင္း ႏွင့္ တရားနားလည္ဖို႔
အတြက္အေၾကာင္းတစ္ခု-ျဖစ္ေနသည္ကို နားလည္ဖို႔လိုပါသည္။

————————————————————————————–
မေကာင္းက်ဳိးဟု ထင္ရေသာအရာ မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အသံုးခ်တတ္ပါက

ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚဖို႕ရာ အေၾကာင္းတရား မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳရေပမည္။
——————————————————————————————–

၁) အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြကို စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္ အသံုးခ်ရပါမယ္။
အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းဘာ၀နာမယပညာ ေလ့က်င့္ဖို႔အတြက္ အသံုးခ်ရပါမယ္။
ဆိုလိုတာကေတာ့ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာအေပၚ “အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္တတ္ဖို႕” အခက္အခဲ-ျပႆနာေတြကို အသံုးခ်ရပါမယ္။

၂) စိတ္ေတြ- ေ၀ဒနာေတြ- ခံစားခ်က္ေတြကို စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္ အသံုးခ်ရပါမယ္။
ဆိုလိုတာကေတာ့ စိတ္ေတြ- ေ၀ဒနာေတြ- ခံစားခ်က္ေတြအေပၚ “အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္တတ္ဖို႕”
…စိတ္ေတြ၊ ေ၀ဒနာေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြကို အသံုးခ်ရပါမည္။

၃) ပစၥဳပၸါန္ ျဖစ္ေပၚေနေသာစိတ္ႏွင့္အတူ အဆိုပါစိတ္အေပၚ “အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ (အစြဲ)”
တပါတည္းတြဲလွ်က္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။
– … ျဖစ္ေပၚေနေသာစိတ္ ကို တိုက္႐ိုက္ မကုိင္တြယ္ရဘဲ (တုိက္႐ိုက္ပယ္ျခင္း – တြယ္ျခင္းမျပဳရဘဲ) ၊
ပစၥဳပၸါန္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိတ္ႏွင့္အတူ တပါတည္းတြဲလွ်က္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနာက္ကြယ္မွ
“အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ (အစြဲ)” ကိုသာ ျဖဳတ္ရ – စြန္႔ရေပမည္။

ပစၥဳပၸါန္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ““အခက္အခဲ ၊ ျပႆနာ၊ အေႏွာက္အယွက္ ”” ေတြကို
တရားနဲ႔ (စြန္႔လႊတ္ျခင္းပညာျဖင့္) ေျဖရွင္းမွသာ တရားနားလည္ႏိုင္မႈကို ေက်းဇူး ျပဳပါသည္။

– … အခက္အခဲ – ျပႆနာေတြ အေႏွာက္အယွက္ေတြကို သူလိုငါလို ေလာဘ-ေဒါသ နည္းလမ္းစံုျဖင့္
ေျဖရွင္းေနသူအတြက္ တရားစစ္ကို နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို
“စြန္႔လႊတ္စရာအျဖစ္ အသံုးခ်တတ္ပါမွ” ၊
“စြန္႔လႊတ္ျခင္းဘာ၀နာမယပညာ သိနားလည္ဖို႔အတြက္”
အသံုးခ်တတ္ပါမွ
တရားနားလည္ဖို႔ ေက်းဇူးျပဳပါမည္။

´´အေကာင္း-အဆိုးဟူသမွ်သည္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းဘာ၀နာမယပညာ
သိနားလည္ဖို႔အတြက္
အသံုးခ်ဖို႔အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဆိုသည္
ကို မေမ့ရန္ သတိရေနရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။“

 

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၅)

Jan 3, ’12 4:38 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၅)   

အေၾကာင္း-အက်ဳိး ၊ အေကာင္း-အဆိုးေတြအေပၚ
စိတ္ထဲ အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈကို
စြန္႔လႊတ္ေနတာ တရားအလုပ္ပါ။

(ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် ၂၀၁၁ – တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား – အပိုင္း ၅)

 ၁) ကုိယ္-ႏႈတ္-စိတ္ (ကာယ-၀စီ-မေနာ ျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ) အ က်ဳိး တ ရား မ်ား။
၂) ကာယကံ-၀စီကံ-မေနာကံ (လုပ္မႈ – မလုပ္မႈ) အ ေၾကာင္း တ ရား မ်ား။
၃) အဆိုပါ အေၾကာင္း-အက်ဳိးတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ -နားမလည္မႈ စသည္ တို႔ ႏွင့္အတူ

ေနာက္ကြယ္မွ ျဖစ္ေပၚလာေနေသာ..
…..အဟုတ္ထင္မႈ – တကယ္ထင္မႈ ၊
……အတည္ယူမႈ – ဆုပ္ကုိင္မႈ ၊
……ၿငိတြယ္မႈ – ငဲ့ကြက္မႈ – ထည့္တြက္မႈ – အေရးထားမႈ၊
……အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနတာ ……တရားအလုပ္ပါ။

““ပူမႈ-ေအးမႈ၊ တင္းမႈ-ေလ်ာ့မႈ၊ ႏွစ္သက္မႈ-မႏွစ္သက္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈ- ခ်မ္းသာမႈ၊ အေကာင္း-အဆိုး၊ နာမႈ-မနာမႈ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ-မလြင့္မႈ”” စသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာ-သေဘာ၀မ်ားသည္ တကယ့္အရွိ-တကယ့္အျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ – တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ) ၏ လွည့္စား ပံုေဖာ္-အသက္သြင္းမႈေၾကာင့္သာ …တကယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ရေသာ ပညတ္တရားမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။

“တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ (အ၀ိဇၨာ သခၤါရ) ၏ လွည့္စား ပံုေဖာ္အသက္သြင္းေနမႈမ်ားသာ တကယ္ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနသည္ဟူေသာ အမွန္တရား” ကို . . .

မ ေမ့ ျခင္း ဆင္ ျခင္ ေန ျခင္း အားျဖင့္ ” – အဆိုပါပညတ္တရားမ်ားကို “တိုက္႐ုိက္ ပယ္ျခင္း-တြယ္ျခင္းမျပဳဘဲ” အသံုးခ်႐ံုသက္သက္
အသံုးခ်၍
ထို ပညတ္တရား မ်ား
ႏွင့္အတူ တြဲလွ်က္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနာက္ကြယ္မွ “အတည္ယူ-အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနမႈ” ကို သာ စြန္႔လႊတ္ပါ။

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၄)

Dec 26, ’11 9:58 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၄)

သမုဒယသစၥာ၊ ဒုကၡသစၥာပဲ ျဖစ္ေနတာကို “ငါ့သမုဒယ – ငါ့ဒုကၡ´´ မလုပ္ပါနဲ႔။

သစၥာေလးပါး ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက သိၾကပါသည္။
၁) ဒုကၡသစၥာ
၂) သမုဒယသစၥာ
၃) နိေရာဓသစၥာ
၄) မဂၢသစၥာ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔လက္ရွိနားလည္ေနေသာ သစၥာေလးပါးအဓိပၸါယ္သည္ တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ သမုဒယ၊ ဒုကၡ၊ နိေရာဓ၊ မဂၢ မ်ားသာျဖစ္ေလသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒိဌိမျပဳတ္ေသာ တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ ပါ၀င္ေသာ အျမင္မ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထို တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ အျမင္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ သစၥာေလးပါးအဓိပၸါယ္ကုိ ဥာဏ္မီသမွ် တင္ျပအပ္ပါသည္။

– ဒုကၡသစၥာ – တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ ။ (အျဖစ္စစ္)
(မွတ္ရန္။ နာမႈ၊ ကိုက္မႈ၊ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ ေရာဂါ-ေ၀ဒနာ-ျပႆနာ-စိတ္ညစ္စရာ စသည္တို႔သည္ တသမတ္တည္း ျဖစ္ေန-ၿမဲေနျခင္းမရွိသျဖင့္
သစၥာထုိက္ေသာ ဒုကၡမဟုတ္၊ အျဖစ္စစ္မဟုတ္။ စိတ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညတ္ဒုကၡမ်ားသာျဖစ္ ေလသည္။)

– သမုဒယသစၥာ – တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ဟု ထင္မွတ္ကာ အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈ။

နာမႈ၊ ကိုက္မႈ၊ ပူမႈ၊ ေအးမႈ၊ ေရာဂါ-ေ၀ဒနာ-ျပႆနာ-စသည္႕ ပညတ္ဒုကၡမ်ားအေပၚ ကို အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အတည္ယူ-အဓိကထားေနေအာင္ ဖန္တီးလွည္႔စားျပဳလုပ္ေနမႈ။ (အလုပ္စစ္)

(မွတ္ရန္။ တသမတ္တည္းေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး မႈ ဒုကၡသစၥာ မွ ပူမႈ-ေအးမႈ၊ နာမႈ-ကိုက္မႈ စသည္ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တစ္ခုခု ကို အတည္ယူ အဟုတ္ထင္ အဓိကထားေနေအာင္ ဖန္တီးလွည့္စားျပဳလုပ္ေနမႈ။)

(အ၀ိဇၨာ၊ သခၤါရ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံ ျဖစ္ေလသည္။ )

– နိေရာဓသစၥာ – တသမတ္တည္းေသာ ထပ္တလဲလဲေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ- မေျပာင္းမလဲ တသမတ္တည္းေသာ တည္ၿမဲမႈ အရွိတရား။ အသခၤတဓါတ္ တရား။ (အရွိစစ္)

– မဂၢသစၥာ – ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္၊ (သခၤါရတရား)တို႔ကို တိုက္႐ုိက္ ပယ္ျခင္း၊ တြယ္ျခင္း – မျပဳဘဲ အဆိုပါ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔အေပၚ အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈ (အစြဲ)ကို စြန္႔လႊတ္ေနျခင္း။ (အသိစစ္)

(မွတ္ရန္။ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ (သခၤါရတရား)တို႔အေပၚ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ဥေပကၡာထားႏိုင္မႈ ျဖစ္ပါသည္)။

ျဖစ္ေပၚသမွ် ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔ အေပၚ … တကယ္ထင္ အဟုတ္ထင္ကာ အဓိကထားေနေအာင္ ပံုေဖာ္-အသက္သြင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈ (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ)ပဲ တကယ္ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနျခင္း အမွန္တရား (၀ါ) သမုဒသသစၥာ ႏွင့္ ဒုကၡသစၥာပဲ ျဖစ္ေနျခင္း ကို ယံုၾကည္ လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းေနျခင္းအားျဖင့္ – – –

လက္ရွိ သိနားလည္ေနေသာ ခံစားေနရေသာ ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း-ပ်က္ျခင္းအေပၚ အတည္ယူ – အဟုတ္ထင္- ၿငိတြယ္- အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနပါ။ သမုဒယသစၥာ နဲ႔ ဒုကၡသစၥာ ပဲ ျဖစ္ေနတာ ကို ငါ့ဒုကၡ ၊ ငါ့ သမုဒယ အျဖစ္ မယူရန္ – အထင္မမွားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚသမွ် ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္ တို႔အေပၚ အဟုတ္ထင္-အဓိကထားေနမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ေနႏုိင္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ မဂၢသစၥာထုိက္ပါသည္။

ဥပမာ – ခါးကိုက္ ေ၀ဒနာျဖစ္သည္ဆိုပါစို႔။ ခါးသည္ မသိတတ္ေသာ ႐ုပ္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုက္သည္-နာသည္ဟုမေျပာေပ။ … သို႔ေသာ္ အ၀ိဇၨာ-သခၤါရတို႔ မွ အရင္ အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ကိုက္သည္-နာသည္ဟု ထင္မွတ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ အသက္သြင္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနေလသည္။

ခါးကိုက္ေနစဥ္ အိပ္ေဆးတိုက္၍ အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာ္ ခါးမကိုက္ေတာ့ေပ။…..

ခါးက ကုိက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စိတ္ထဲမွ ကိုက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ လက္ခံပါ။

“အ၀ိဇၨာစိတ္၏ ပံုေဖာ္-သတ္မွတ္-ဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈ သက္သက္ သာ“ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္လက္ခံပါ။

ထို႔ေၾကာင္႕ နာသည္-ကုိက္သည္ဟု ထင္ေနရေသာ ပညတ္႐ုပ္ကို အာ႐ံုထား ျခင္း၊ အဓိကထားျခင္းမျပဳရဘဲ – အဆုိပါ ပညတ္႐ုပ္-နာမႈ-ကိုက္မႈကို “အဟုတ္ ထင္ေအာင္-တကယ္ထင္ေအာင္-အဓိကထားေအာင္“ ပံုေဖာ္ အသက္သြင္း ဖန္တီး လွည့္စားေနမႈ (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ-သမုဒယသစၥာ) ပဲ တကယ္ျဖစ္ေနျခင္း အမွန္တရားကို ကိုသာ မေမ့ရန္ – ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ရန္ – အဓိက ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ-သမုဒယသစၥာ သည္ မေနာ၀ိဥာဏဓါတ္ မေနာ-ဘ၀င္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနပါသည္။ )

ပစၥဳပၸါန္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႐ုပ္၊ စိတ္၊ ေ၀ဒနာတို႔ ကို အဟုတ္ထင္ေအာင္ တကယ္ ထင္ေအာင္ အဓိကထားေအာင္ ပံုေဖာ္ အသက္သြင္း ဖန္တီး ျပဳလုပ္ေနမႈ (အ၀ိဇၨာ-သခၤါရ-သမုဒယသစၥာ) ပဲ တကယ္ျဖစ္ေန-ပ်က္ေနျခင္း အမွန္တရားအေပၚ အဓိကထားေနမႈ ကို ပါ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံ စြန္႔လႊတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

What we will get does not depend on others but
our attitude, acceptance with open-mind and
the range of non-grasping on created truths.

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၃)

Dec 23, ’11 3:46 AM

ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၃)   

သံုး႐ံုသက္သက္၊ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ျဖစ္ေစဖို႔….
အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနမႈကိုသာ စြန္႔လႊတ္ေနပါ။

႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ ဟူသမွ် တို႔သည္လည္းေကာင္း၊
ေရာဂါျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ၊ နာမႈ-မနာမႈ၊ ေ၀ဒနာရွိမႈ-မရွိမႈ၊
စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ-မပ်ံလြင့္မႈ၊ ဆူညံမႈ-တိတ္ဆိတ္မႈ၊
ပူမႈ-ေအးမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ-ခ်မ္းသာမႈ၊
လႈပ္မႈ-ၿငိမ္မႈ၊ တင္းမႈ-ေလ်ာ့မႈ စေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ဟူသမွ်တို႔သည္လည္းေကာင္း၊
အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အတည္ ယူလို႔မရ ၊ ၿငိတြယ္ေနလို႔ မရ ၊ အဟုတ္ထင္ေနလို႔မရေပ။

“အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ (ျဖစ္ပ်က္-ဒုကၡသစၥာ)” ဟု ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ရျခင္းမွာ …
အဆိုပါ ႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ တို႔အေပၚ (သို႔) သတ္မွတ္ခ်က္ဟူသမွ်တို႔အေပၚ
“အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အဓိကထားေနလို႔မရ ဟူေသာ အမွန္တရား” ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ျဖစ္ေလသည္။

“အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ (ျဖစ္ပ်က္-ဒုကၡသစၥာ) ျဖစ္သျဖင့္ …..
“အဟုတ္ထင္-ၿငိတြယ္-အေလးထားေနလို႔မရ ဟု ” နားလည္ သေဘာေပါက္ကာ-

– သတ္မွတ္ခ်က္ဟူသမွ်တို႔ အေပၚ တြင္လည္းေကာင္း၊
– ႐ုပ္-စိတ္-ေ၀ဒနာ ဟူသမွ် တို႔အေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

ၿငိတြယ္မႈမရွိဘဲ….. သံုး႐ံုသက္သက္၊ ေတြ႕ႀကံဳ႐ံုသက္သက္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္-

မိမိနားလည္ေနတဲ့ –
….. ျဖစ္မႈ-မျဖစ္မႈ၊ ျဖစ္ခ်င္မႈ-မျဖစ္ခ်င္မႈ၊
….ျပဳလုပ္မႈ၊ မျပဳလုပ္မႈ၊ ျပဳလုပ္ခ်င္မႈ၊ မျပဳလုပ္ခ်င္မႈ၊
….သိမႈ၊ မသိမႈ၊ သိခ်င္မႈ၊ မသိခ်င္မႈ၊
….နားလည္မႈ၊ နားမလည္မႈ၊ နားလည္ခ်င္မႈ၊ နားမလည္ခ်င္မႈ၊
…. ေ၀ဒနာေပၚမႈ-မေပၚမႈ၊ စိတ္ပ်ံလြင့္မႈ-မပ်ံလြင့္မႈ၊
….ဆူညံမႈ-တိတ္ဆိတ္မႈ၊ ပူမႈ-ေအးမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ-ခ်မ္းသာမႈ၊
….လႈပ္မႈ-ၿငိမ္မႈ၊ တင္းမႈ-ေလ်ာ့မႈ၊ နာမႈ-မနာမႈ စသည္ တို႔အေပၚ၌
(စိတ္ထဲ) “အဟုတ္ထင္-အတည္ယူ-ဆုပ္ကိုင္-ၿငိတြယ္-အေလးထားေနမႈ” ကို စြန္႔လႊတ္ေနပါ။

————————————————————————————————————
ျဖစ္ခ်င္ေနရမွာ မဟုတ္၊
ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတရားကုိ တစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ေနရမွာ။
————————————————————————————————————-

ေမတၱာျဖင့္ –

စိုး၀င္းထြဋ္

1 2 3 5