နိုင္ငံျခားသာသနာျပဳ ခရီးစဥ္

နိုင္ငံျခား သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္

အေၾကာင္းၾကား ေၾကညာခ်က္မ်ား

၂၀၁၂ သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္

၂၀၁၂ စကၤာပူႏိူင္ငံ Poh Ern Shin Temple တရား ပြဲ

၂၀၁၂ မေလးရွား ႏိုင္ငံ Chempeka Buddhist Lodge တရားပြဲ

၂၀၁၂ မေလးရွား ႏိုင္ငံ Penang တရားပြဲ

၂၀၁၂ မေလးရွား ႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ တရားပြဲ :  မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ Chempeka Buddhist Lodge တြင္ က်င္းပမည့္ သန္လ်င္သဘာ၀ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ public တရားပြဲ

၂၀၁၂ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ခရီးစဥ္  :   သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ 2012 မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ခရီးစဥ္

၂၀၁၀ သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္

၂၀၁၀ စကၤာပူႏိူင္ငံ တရားရိပ္သာ :  ဆူနာမီဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရမွ စကၤာပူႏိူင္ငံတြင္

မတ္လ ၄ ရက္ မွ မတ္လ ၁၅ ရက္ထိ တရားရိပ္သာ ဖြင္႔လွစ္သြားပါမယ္။

၂၀၁၀ မေလးရွား သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္  :   ဆူနာမီဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ သာရ မေလးရွား သို႕

သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္ ႀကြေရာက္လာမည္-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *