အေထြေထြေၾကညာခ်က္မ်ား

အေထြေထြသတင္း

အေၾကာင္းၾကား ေၾကညာခ်က္မ်ား 

20th November 2012 

သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ၂၀၁၂ခု August 16 တြင္ သဘာ၀တရားရိပ္သာ(သန္လ်င္) ၌္ ေဟာၾကားေသာ “သဘာ၀အခ်က္ျပစနစ္ ႏွင့္ စိတ္မက်န္းမာျခင္း တရားေတာ္” ဗြီဒီယိုကို ဗြီဒီယိုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ရွိေသာ သန္လွ်င္ သဘာ၀ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားတဲ့ ဓမၼာႏုပႆနာ သစၥာတရားမ်ား ထဲတြင္ၾကည့္ရႈႈနာယူႏိုင္ပါျပီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *