အြန္လိုင္းတရားပြဲ ေၾကညာခ်က္

သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ အြန္လိုင္း LIVE တရားပြဲ

အေၾကာင္းၾကား ေၾကညာခ်က္မ်ား

 

Online Live Boradcast @ http://www.justin.tv/mtsm45

Feb 24-27 , 2013  ———– 10:00am-12:00 pm  &  08:00pm-10:00pm

Feb 28  , 2013       ———— 10:00am-12:00 pm

Language: English

Place of Insight talk: Bodhi Heart Sanctuary

Note: Time will be the Malaysia Time & during 2013 Dhamma Duta trip (in Malaysia and Singapore), life streaming of daily Vipassana Insight Guided Meditation Sermons, teaching of Thabarwa Sayadaw U Ottamasara will be broadcasted 3-times a day, in the morning, afternoon and night; either in English or Myanmar language at :

mtsm45’s Justin TV channel : http://www.justin.tv/mtsm45/

and/or

Thabarwa’s U-tube channel : http://www.youtube.com/user/ThaBarWa

 

 

 

One comment

  • ၂၀၀၄=၂၀၀၅ ဆရာေတာ္ေဟာျကားခဲ့ေသာအလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ားရယူလိုပါသျဖင့္ရနိုင္မည့္ေနရာကိုညြန္းေပးပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *