”ခဏေလးပဲ” “Be patient On ‘A Present Moment’

“Be patient On ‘A Present Moment’ of discomfort”

(or) “Be the detachment on “A Present Moment” of comfort ”

We are in trouble because we cannot be patient on a present moment of difficulty or discomfort. A present moment of pleasant mind is temporary, transient, and impermanent. Unpleasant mind is temporary, lasting for a little while and impermanent too. Lazy mind also is temporary, transient, & impermanent. Enthusiastic mind is so. Happy or unhappy mind is so. Love or hatred mind is so. So is disliking or liking mind. Calm mind or Agitated mind is so. …………..

Continuity of a present moment each by each seems to be a period. Continuity of a period each by each seems to be certain time. Continuity of certain time seems to be a life.

(Continuity of a present moment each by each seems to be a second,

Continuity of a present second each by each seems to be a minute,

Continuity of a present minute each by each seems to be an hour,

Continuity of a present hour each by each seems to be a day,

Continuity of a present day each by each seems to be a week, a month, a year and a life etc.)

We take a life as real existence or reality, then according to ascribing as bad life or good life, we generate craving(attaching) or aversion(rejecting) . According to attaching and rejecting, Clinging or grasping (Upadana) on good or bad arise. On account of clinging on good or bad, kammic energies (desire, fabrication) arise. On account of kammic energies, good or bad and ups or downs life arises again. …………….

IF WE CAN BE PATIENT or EQUANIMOUS or BE EXPERIENCE-ONLY on a present moment each by each without attaching and rejecting and taking as reality (permanence), there will be no clinging, craving, aversion on good or bad life which appears to be alive due to taking as a continuity of a present moment each by each.

On account of no more clinging, craving and aversion on good or bad moment or period or time or life, there will be no more kammic energies (desire and fabrication) but peaceful or equanimous or balanced or unbiased attitude or right understanding of the truth will arise.

(Based on the teaching of Sayadaw U Ottamasara and the article of Yaw Nwe)

”ခဏေလးပဲ” 

ပစၥဳပၸန္ တစ္ခဏေလး ေတြကုိ သည္းမခံနိဳင္လုိ႔ ဒုကၡေရာက္ၾကရတာပါ။

(ၿမဲမေနတဲ့သဘာ၀ေလးေတြ) ကို သည္းမခံနိဳင္လုိ႔ ဒုကၡေရာက္ၾကရတာပါ။

ေက်နပ္တဲ့စိတ္လဲ ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏပါပဲ ၊ မေက်နပ္တဲ့စိတ္လဲ ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏပါပဲ။

ပ်င္းတဲ့စိတ္လဲ ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏပါပဲ။ ေပ်ာ္တဲ့စိတ္လဲ ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏပါပဲ။

ခ်စ္တဲ့စိတ္လဲ ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏပါပဲ။ မုန္းတဲ့စိတ္လဲ ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏပါပဲ။

စိတ္ဆုိးတာလဲ ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏပါပဲ။  ၾကည္ျဖဴတာလဲ ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏပါပဲ။

ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏေလးေတြမွ ေပါင္းၿပီး တဆက္တည္းယူရာက ကာလေတြ အျဖစ္အဟုတ္ထင္လာရတယ္။

– ကာလေလးေတြ ေပါင္းၿပီးတဆက္တည္း ယူရာက  အခ်ိန္၊ အခ်ိန္ေလးေတြ ေပါင္းၿပီး တဆက္တည္းယူရာက – ဘဝအျဖစ္ ထင္မွတ္လာရပါတယ္။

(ပစၥဳပၸန္တစ္ခဏေလးေတြေပါင္းၿပီး စကၠန္႔ အျဖစ္ထင္လာရ၊ စကၠန္႔ေလးေတြ ေပါင္းၿပီး မိနစ္အျဖစ္ မွတ္ထင္ရ၊ မိနစ္ေလးေတြ တဆက္တည္းယူရမွ နာရီ အျဖစ္ မွတ္ထင္ရ၊ နာရီေတြကို တဆက္တည္း ယူရက ေန႔ရက္၊ လ၊ ႏွစ္၊ ဘ၀ စသည္ျဖင့္ ထင္မွတ္ လာရပါတယ္။)

ဘ၀ေတြကို ၿမဲတဲ့အေနနဲ႔ တကယ့္အရွိတရား အျဖစ္ အတည္ယူ ဆုပ္ကိုင္ အဟုတ္ထင္ရာကေန

အေကာင္း-အဆိုး ဘ၀ေတြကို ေတြ႕ႀကံဳရံုသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ေကာင္းေသာဘ၀ဆိုလွ်င္ တြယ္လိုျခင္း- မေကာင္းေသာဘ၀ဆိုလွ်င္ ပယ္လိုျခင္း (ေက်နပ္သာယာျခင္း (သုိ႔) မေက်မနပ္ျဖစ္ေနျခင္း) စသည့္သေဘာထားမ်ားျဖစ္လာရသည္။

အေကာင္းအဆိုး ဘ၀ (သုိ႔) အေကာင္းအဆိုးတြ႔ႀကံဳမႈမ်ားအေပၚ တကယ့္အရွိ၊ အဟုတ္ထင္မွတ္ရာက …..မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ဖယ္ရွားပစ္ခ်င္ေနျခင္း(ေဒါသ)၊ ေက်နပ္သာယာကာ တြယ္တာေနျခင္း(ေလာဘ) တို႔ ထပ္ဆင့္ျဖစ္လာရပါသည္။

ထိုမွတဆင့္ ၿငိတြယ္မႈ၊ စြဲလန္းမႈ၊ အဓိကထားမႈ၊ ဆုပ္ကိုင္မႈ၊ အတည္ယူမႈ၊ အားထုတ္မႈ၊ ကံသတၱိ-ကမၼစြမ္းအင္ (ဥပါဒါန္၊ ကမၼဘ၀) တို႔ျဖစ္လာရပါတယ္။

အက်ိဳးေပးနိဳင္စြမ္းတဲ့ ကံသတၱိ ကမၼစြမ္းအင္ကေန  သတၱဝါေတြကုိ အနိမ့္အျမင့္ အဆုိး အေကာင္းဆုိတာေတြ တဖန္ထပ္ျဖစ္ေစပါေတာ့သည္။

အဆိုပါ ပစၥဳပၸန္ တစ္ခဏ ဆုိတဲ့ အခုိက္အတန္႔ေလးေတြတုိင္းကုိ-

ၿမဲတဲ့အေနနဲ့ အတည္မယူဘဲ၊ အဟုတ္မထင္ဘဲ၊ အဓိကထားၿငိတြယ္မေနဘဲ၊ ေတြ႕ႀကံဳရံုသက္သက္ ျဖစ္ေနမည္ဆိုပါလွ်င္. …

ေကာင္းတဲ့ ပစၥဳပၸန္ တစ္ခဏ ကိုလည္း အဟုတ္ထင္ မၿငိတြယ္ဘဲ၊ (မတြယ္ဘဲ)

ဆိုးတဲ့ ပစၥဳပၸန္ တစ္ခဏ ကိုလည္း အဟုတ္ထင္ မေက်မနပ္ျဖစ္မေနဘဲ၊ (မပယ္ဘဲ)

မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ်လွ်က္ အေကာင္းဖက္ေျပာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားလုိက္နိဳင္ရင္ ေအးခ်မ္းမႈအစစ္၊ မွ်တမႈအစစ္၊ အမွန္တရားကိုနားလည္မႈအစစ္၊ ခ်မ္းသာအစစ္၊ ၿမဲတဲ့သဘာဝအစစ္ ဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာပါမည္။

စိုး၀င္းထြဋ္

(ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရအဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ေယာႏြယ္၏ စာမ်ားကို ကိုးကားပါသည္။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *