၂၀၁၀ တရားေဆာင္းပါးမ်ား

၂၀၁၀ တရားေဆာင္းပါးမ်ား

Nov 23, ’10 11:34 PM   :   သဘာ၀တရားရိပ္သာ(က်ဳိက္ေခါက္ဘုရားအနီး၊ သံလွ်င္ၿမိဳ႕နယ္)

Oct 13, ’10 10:45 PM   :   တရားႏွလံုးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား Insight Meditation Guide notes

Jul 30, ’10 5:05 AM   :   ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ ေဟာၾကားထားေသာ သစၥာတရား ebook ဓမၼဒါန

Jun 7, ’10 10:43 PM   :   ဘာကိုအဓိကထားရမလဲ (What Is the Most Importance?)

Apr 11, ’10 11:26 PM   :   ေလာဘ-ေဒါသ……စိတ္ညစ္စရာ ေသာက… stress.. အခက္အခဲ ….ျပႆနာအားလံုးရဲ႕ တရားခံ ဘယ္သူလဲ??

Mar 11, ’10 2:31 AM   :   ebook (၀ိပႆနာတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိအပ္ဖြယ္ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ား)

Jan 1, ’10 10:45 PM   :   (တကယ္မဟုတ္ေသာ)ပညတ္ ႏွင့္ (အစစ္အမွန္)ပရမတ္ တို႔ တန္းတူထား ေရာေထြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ရွင္းလင္းေျဖၾကားမႈ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *