၂၀၁၁ တရားေဆာင္းပါးမ်ား

၂၀၁၁ တရားေဆာင္းပါးမ်ား

Dec 26, ’11 9:58 AM   :   ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၄)

Dec 23, ’11 3:46 AM   :   ကၽြႏ္ုပ္နားလည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံးသြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၃)

Dec 20, ’11 3:22 AM   :   ကၽြႏ္ုပ္နား​လည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံး​သြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၂)

Dec 15, ’11 8:37 PM   :   ကၽြႏ္ုပ္နား​လည္မိသမွ် 2011 တရားႏွလုံး​သြင္းပံု မွတ္စုမ်ား (အပိုင္း ၁)

Dec 4, ’11 11:13 AM   :   လူမမာဓမၼာရံု ေဆာက္လုပ္မည္

Nov 18, ’11 9:50 AM   :   တရားအလုပ္ဆိုတာ…(တရားနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းဆုိတာ)

Oct 20, ’11 2:48 AM   :   ေလာဘစိတ္ ၊ ေဒါသစိတ္ ကို တိုက္ရိုက္ပယ္ဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။

Sep 23, ’11 12:02 AM   :   အားလံုးအတြက္ သဘာ၀တရားရိပ္သာ

Sep 11, ’11 8:15 AM   :   ေယဘူယ်တရားနားလည္မႈမွသည္ ဓမၼာႏုပႆနာဆီသို႕(ebook)

Aug 28, ’11 3:18 AM   :   ၀ဋ္ ေႀကြး ေတြ အမွန္ တကယ္ ေျပ ေစ … ေၾက ေစ ဖို႕ ..ၿငိမ္းေစဖို႕

Aug 9, ’11 6:04 AM   :   ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တကယ္ခ်စ္ေနတာဘာလဲ (အပိုင္း-၂ အဆံုး) အမ်ားအက်ဳိးကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း

Aug 8, ’11 5:15 AM   :   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တကယ္ခ်စ္ေနတာ ဘာလဲ (အပုိင္း -၁)

Jul 30, ’11 9:33 AM   :   အနတၱအဆံုးအမမ်ား (၁-၂၀၁၁) ebook

Jul 17, ’11 10:16 PM   :   ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ [၁-၂၀၁၁ အနတၱအဆံုးအမမ်ား] – (ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ) (အပိုင္း ၄ အဆံုးပိုင္း)

Jul 14, ’11 4:57 AM   :   ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ [၁-၂၀၁၁ အနတၱအဆံုးအမမ်ား] – (ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ) (အပိုင္း ၃)

Jul10, ’11 9:29 AM   :   ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ [၁-၂၀၁၁ အနတၱအဆံုးအမမ်ား] – (ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ) (အပိုင္း ၂) 

Jul 7, ’11 1:08 PM   :   ဘ ၀ အ ေမာ-အ ခ က္ အ ခဲ ျပ ႆ နာ အား လံုး ေျဖ ရွင္း နည္း အ စစ္ [၁-၂၀၁၁ အနတၱအဆံုးအမမ်ား] (အပိုင္း ၁)

Jul 3, ’11 1:59 AM   :   သဘာ၀ တရားရိပ္သာ ဆုိသည္မွာ ………(သစၥာတရားကုထံုး (သို႔) အနတၱေဆာင္းပါးမ်ား-၂) ebook

Jun 7, ’11 5:10 AM   :   မိ႐ိုးဖလာ တရားအားထုတ္ပံု ႏွင့္ မဂၢင္လမ္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ အပိုင္း ၁-၂

May 19, ’11 2:52 AM   :   သစၥာတရား (သို႔) ဓမၼ၏အႏွစ္သာရ

Mar 30, ’11 2:39 AM   :   ဆုေတာင္းမ်ားရဲ႕ အဆံုးသတ္ဆီသို

Mar 14, ’11 8:52 PM : မွန္ကန္ေသာနားလည္မႈ မွသည္ ခ်မ္းသာအစစ္ဆီသို  

Jan 13, ’11 4:29 AM : 2011 New Year Resolution (သို႔) ဓမၼႏုပႆနာ…ဆီသို႕ သာ

Jan 1, ’11 11:48 PM   :   သစၥာတရားကုထံုး(အနတၱေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းမႈ-၁) ebook ထြက္ရွိပါၿပီ။  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *