၂၀၀၉ တရားေဆာင္းပါးမ်ား

၂၀၀၉ တရားေဆာင္းပါးမ်ား

Dec 31, ’09 1:40 AM   :    ျပႆနာလို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္သတ္မွတ္ၿပီး ကုိယ္ဘဲ ျပႆနာတက္ေနရတယ္

31st December 2009  :  ကိုယ္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာေအာင္ေနနည္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *