နုိင္ငံရပ္ျခား ဧည့္သည္မ်ား

Nov 25, ’10 11:27 PM

သဘာ၀တရားရိပ္သာဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရအား လာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳေသာ နုိင္ငံျခားသားမ်ား (ဓါတ္ပံု ၄၂ ပံု)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *