သဘာ၀တရားရိပ္သာ၏ ဇာစ္ျမစ္

Nov 29, ’10 3:12 AM

သဘာ၀တရားရိပ္သာ၏ ဇာစ္ျမစ္ (ဓါတ္ပံု ၄၇ ပံု)  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *