သဘာ၀ရိပ္သာမွ အတိဒုကၡလူမမာမ်ား

Mar 31, ’10 9:52 PM

သဘာ၀ရိပ္သာသို႕ ေရာက္ရွိလာေသာ အတိဒုကၡမ်ား လူမမာမ်ား (ဓါတ္ပံု ၁၁၇ ပံု)

သစၥာတရားမွလြဲ၍ ေဆြမ်ဳိး-မိဘ-သားသမီး-ေငြေၾကး-ဆရာ၀န္ စသည္ျဖင့္ အရာရာအားကိုးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိအားကိုးခဲ့ေသာ ေဆြမ်ဳိး-မိဘ-ေငြေၾကး-ဆရာ၀န္ တို႔မွ လက္ေလ်ာ့ စြန္႔ပစ္လိုက္ေလေသာအခါ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားအပါအ၀င္ မိမိ လူမႈဘ၀ အခက္အခဲ ျပႆနာ မ်ားကို သစၥာတရားကိုသာ အားကိုး၍ ေျဖရွင္းရန္ ဆရာေတာ္၏ သံလ်င္ဘုရားကုန္း သဘာ၀ရိပ္သာသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနသူအခ်ိဳ႕……….

ကိုေအာင္ႏိုင္၏ တရားအားကိုးရန္ တိုက္တြန္းမႈ … ေ၀ဒနာသည္ ေယာဂီအခ်င္းခ်င္း တရားအားကိုးရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ား

http://www.mediafire.com/?watw2twyor3 တြင္ေဒါင္းလုပ္ျပဳနားဆင္ႏိုင္ပါသည္

မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကိုးသူတစ္ဦး
အားကိုးရာအစစ္ကို ရွာေဖြေနသူမ်ား
အားကိုးရာအစစ္ကို ရွာေဖြေနသူမ်ား
မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကိုးသူတစ္ဦး
မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကိုးသူတစ္ဦး
လူနာေဆာင္မွ ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦး
 မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကိုးသူတစ္ဦး
မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကိုး
သစၥာတရား မဂၢင္ေဆးျဖင့္သာ ကုသသည္
ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦး ႏွင့္ ဆရာေတာ္ဆြမ္းခံစဥ္ ေတြ႕ဆံုမႈ
ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအားတရားႏွလံုးသြင္းပံုရွင္းျပစဥ္
ေ၀ဒနာရွင္အားတရားႏွလံုးသြင္းပံုရွင္းျပစဥ္
ေ၀ဒနာရွင္အားတရားရွင္းျပေနစဥ္
အားကိုးရာ ရွာေဖြသူမ်ား
ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦး
ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦး
အားကိုးရာအစစ္ကို တမ္းတေနသူမ်ား
အားကိုးရာအစစ္ကို တမ္းတေနသူမ်ား
အားကိုးရာအစစ္ကို တမ္းတေနသူမ်ား
အားကိုးရာအစစ္ကို ရွာေဖြေနသူမ်ား
အားကိုးရာအစစ္ရွာေဖြေနသူမ်ား
အားကိုးရာအစစ္ကို ရွာေဖြေနသူမ်ား
အားကိုးရာအစစ္ကို ရွာေဖြေနသူမ်ား
တပ္မေတာ္အရာရွိဘီပိုးေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦး
သစၥာတရားႏွလံုးသြင္းမႈျဖင့္ ဒုကၡမ်ားကို အဟုတ္မထင္
တရားႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ဒုကၡမ်ားကို အဟုတ္မထင္
အားကိုးရာအစစ္ ရွာေဖြေနသူမ်ား
အားကိုးရာအစစ္ ရွာေဖြေနသူ
အားကိုးရာအစစ္ကို ရွာေဖြေနသူမ်ား
အားကိုးရာအစစ္ကို ရွာေဖြေနသူမ်ား
အတိဒုကၡေရာက္ေနသူတခ်ဳိ႕
ဘ၀အခက္အခဲျပႆနာမ်ားျဖင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနသူတခ်ဳိ႕
မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကိုးသူ
မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကိုးသူ
မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကိုးသူ
မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကုိးသူတခ်ဳိ႕
မဂၢင္ေဆးကို အျပည့္အ၀ အားကိုးသူ
အားကိုးရာအစစ္ ရွာေဖြေနသူ
ေယာဂီမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးခရီးထိတိုင္
ေယာဂီမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးခရီးထိတိုင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *