အနတၱအဆံုးအမမ်ား

Nov 24, ’10 9:29 PM

သဘာ၀တရားရိပ္သာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ၏ အနတၱအဆံုးအမမ်ား (ဓါတ္ပံု ၁၃ ပံု)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *