၀ိပႆနာတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိအပ္ဖြယ္ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ား ebook

Mar 11, ’10 2:31 AM

ebook (၀ိပႆနာတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိအပ္ဖြယ္ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ား)

တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိအပ္ဖြယ္ ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖေလးမ်ား

၁။ တရား ဘာေၾကာင့္ အားထုတ္ရပါသလဲ။

– ၿငိတြယ္မႈ စိတ္အေႏွာင္အဖြဲ႕အားလံုး မွ လြတ္ကင္းကာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနသြားႏိုင္ေရး stress စိတ္ အညစ္-အေၾကးမ်ား(လံုး၀) စြန္႔ပစ္ န္ိုင္ရန္ တရားအားထုတ္ရပါ သည္။

– အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ stress/defilements စိတ္အညစ္ အေၾကး မ်ားသည္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ဟူသမွ်ကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးေနသျဖင့္ မိမိစိတ္အညစ္အေၾကး ကိေလသာမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း ျဖင့္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ဟူသမွ်ကို ရရွိေအာင္ျမင္ေစပါမည္။

၂။ တရား ဘယ္လို အားထုတ္ရမွာလဲ။

-သမထ တရားအားထုတ္မႈတြင္ တစ္ခုခု ကို အာရံု စူးစိုက္ ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ..
၀ိပႆနာဥာဏ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ မူ တရားအလုပ္ဟူသည္ကား……….တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ေနခ်င္ေသာစိတ္ (ဘယ္လို-ညာလို လုပ္ခ်င္ေနတဲ့စိတ္)မ်ားကို အဟုတ္တကယ္မထင္ဘဲ (အတည္ မယူဘဲ) စြန္႔လႊတ္ေနတာ တရားအလုပ္ ပါ။ ဘာမွမလုပ္ပဲ ေနျခင္းမ်ဳိးလည္းမဟုတ္ပါ။

မိမိေပၚသမွ်စိတ္မ်ား (အ၀ိဇၹာ-တဏွာ တည္းဟူေသာ ေလာဘ-ေဒါသ-ေမာဟစိတ္မ်ား) ကို အဟုတ္-တကယ္ -အတည္ လို႔ မယူဆဘဲ မျပတ္ တရစပ္ စြန္႔လႊတ္ေနတဲ့ အလုပ္ ကို လုပ္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေနတာ တရားအလုပ္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ….-ဟုိလိုလုပ္ခ်င္ – ဒီလို လုပ္ခ်င္ေနေသာ စိတ္မ်ားကို အမွန္တရား သစၥာ တရား (noble truth/ ultimate reality) ကို ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ …နားလည္ျခင္း အား ျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ရမည္။

-ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ စြဲၿမဲလာခဲ့ေသာ-ဘာလုပ္ခ်င္-ညာလုပ္ခ်င္ေန ေသာစိတ္ (ေပၚသမွ်စိတ္အားလံုး) ကို အမွန္တရားကို နားလည္ ျခင္းအားျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ရေပမည္။ စိတ္သည္ တစ္ခုခုကို တကယ္အဟုတ္ ထင္မွတ္ကာ လုပ္ခ်င္ေန-ၾကားခ်င္ေန-ျမင္ခ်င္ေန-သိခ်င္ေန-စူးစမ္းခ်င္ေန-လိုခ်င္ေနေပသည္။

၃။ အမွန္တရား သစၥာတရား (noble truth/ ultimate reality) ကဘာလဲ။

-ဗုဒၶ မွ အဘိဓမၼာတြင္ (၀ိပႆနာတရားႏွလံုးသြင္းရာတြင္) တစ္ခုခု အျဖစ္ – တစ္ေယာက္ေယာက္အျဖစ္ ဆိုတာ သတ္မွတ္ခ်က္သက္သက္မွ်သာျဖစ္ၿပီး လူမႈနယ္ပယ္တြင္ ဒါနမႈ-သီလမႈ-တို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အသံုးခ်ရန္အတြက္သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး – တကယ္အစစ္အမွန္တရားမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။
-မေမ့မေလ်ာ့ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ရမယ့္ တကယ့္ အမွန္တရားဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုၿပီး သိႏိုင္တဲ့ တစ္ခုခု မဟုတ္ပါ။……….

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ebook ကို Attachment တြင္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူေပးပါခင္ဗ်ား…

ဆူနာမီဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ၏ တရားႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ရန္ သင္ၾကားေပးမႈမ်ားကို အေျခခံလွ်က္ Beginners မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Attachment  :  e-book “Good Questions and Good Answers About Insight (Vipassana) Meditation” at http://db.tt/0PymQSt4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *