တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ

Jan 15, ’10 11:32 AM

သစၥာတရား ပရမတ္တရား ႏွလံုးသြင္းမႈ ပညတ္စာစုမ်ား

——–အသစ္အသစ္ အစားထိုး ပ်က္စီးေနေသာ ေ၀ဒနာခံစားခ်က္မ်ားသာရွိ၏…
ေ၀ဒနာခံစားေနရသူ(ငါ)တစ္ဦးဦး-တစ္ေယာက္ေယာက္-တစ္ခုခု-တစ္စံုတစ္ရာေတာ့ တကယ္ မရွိ၊
———ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသာရွိ၏…
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေနရသူ(ငါ)တစ္ဦးဦး-တစ္ေယာက္ေယာက္ တစ္စံုတစ္ရာေတာ့ တကယ္မရွိ၊
——–ေအးၿငိမ္းမႈအစစ္-ခ်မ္းသာအစစ္-တည္ၿမဲမႈအစစ္-နိဗၺါန္နဓါတ္သာ အမွန္ရွိ၏…
နိဗၺါန္နဓါတ္သုိ႕၀င္ေရာက္သူ(ငါ)တစ္ဦးဦး-တစ္ေယာက္ေယာက္-တစ္စံု

တစ္ရာေတာ့မရွိ၊
——–နိဗၺါန္သို႔စံ၀င္ႏိုင္ေသာတစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္းသည္အမွန္ရွိ၏…
ထိုလမ္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနသူ-ငါ-တစ္ဦးဦး-တစ္ေယာက္ေယာက္-တစ္ခုခု-တစ္စံုတစ္ရာေတာ့ တကယ္ မရွိ။
(ဗုဒၶ-၀ိသုဒၶိမဂ္)

* * * * * * *

အနတၱတရား နားလည္မႈ အစစ္

ေလာဘ ျဖစ္စရာ ႀကံဳလည္း ေလာဘ မျဖစ္မွ
ေဒါသျဖစ္စရာ ႀကံဳလည္း ေဒါသ မျဖစ္မွ
ေမာဟျဖစ္စရာေတြႏွင့္ ႀကံဳေနရလည္း
တစ္ခုခု တစ္ေယာက္ေယာက္ အေျခအေနတစ္ခု ကို
အဟုတ္ထင္္ေနမႈ သေဘာအသစ္အသစ္ေတြ ပဲ ျဖစ္ေနတာလို႔
ႏွလံုးသြင္းမွန္မွ (တကယ္မဟုတ္မွန္းသိမွ)
အနတၱတရား နားလည္မႈ အစစ္ပါ။

* * * * * * *

သစၥာေလးပါး

အျဖစ္ေကာင္းမရွာနဲ႔
ျဖစ္ေနသမွ် (႐ုပ္-နာမ္) ဒုကၡသစၥာ
အလုပ္ေကာင္းမရွာနဲ႔
ျပဳလုပ္ေနသမွ် (သခၤါရ) ဒုကၡသစၥာ
အမွတ္ေကာင္း-အသိေကာင္း-ခံစားစရာေကာင္း လိုက္ မရွာနဲ႔
အမွတ္-သိမႈ-ခံစား (သညာ-ေ၀ဒနာ-၀ိဥာဏ္) မွန္သမွ် ဒုကၡသစၥာ

ဒုကၡသစၥာေတြကို
အမွတ္ေကာင္း-အျဖစ္ေကာင္း-အသိေကာင္း-အလုပ္ေကာင္း-ခံစားစရာေကာင္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ (တစ္ခုခုအျဖစ္ )
တကယ္-အဟုတ္ထင္ေနတဲ့ သေဘာ၊ တကယ္-အရွိ ထင္ေနတဲ့ သေဘာ
တကယ္-အမွန္ထင္ေနတဲ့ သေဘာ အသစ္အသစ္ေလးေတြက သမုဒယသစၥာ

ျပဳျပင္တဲ့-ေဖာက္ျပန္တဲ့၊ တရစပ္ပ်က္စီးေနတဲ့
သေဘာပရမတ္အသစ္အသစ္ေတြ ပဲ
ဒီ သမုဒယသစၥာ နဲ႔ ဒုကၡသစၥာ ေတြ ပဲ
အသစ္အသစ္သေဘာျဖစ္ကာ တကယ္ရွိေနတာ ဆိုတဲ့ အမွန္တရားကို
လက္ခံႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားကာမတၱ ႀကိဳးစားတာ မဂၢသစၥာ

ျပဳျပင္တဲ့-ေဖာက္ျပန္တဲ့၊ တရစပ္ပ်က္စီးေနတဲ့
သေဘာပရမတ္အသစ္အသစ္ေတြ ကင္းတဲ့
အရွိတရား ၿငိမ္းေအးမႈတရား မတည္ၿမဲမႈကင္းတဲ့
သေဘာက နိေရာဓသစၥာ။ (နိဗၺါန္)

* * * * * * *

အမ်ားအက်ဳိးအစစ္

အမ်ားအက်ဳိးဆိုေပမယ့္
တကယ္ေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕အက်ဳိးပါပဲ
အမ်ားဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အစုအေပါင္းပါပဲ
မိမိနဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳသမွ်- ဆက္ဆံရသမွ်
တစ္ဦးခ်င္းဆီအေပၚ ေလးေလးစားစား
ဂ႐ုတစိုက္ ရွိတာကိုက
အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္တာ အစစ္ပါပဲ။
အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုၿပီး
မိမိနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့ ေတြ႕ႀကံဳတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းစီကို
အေလးမထား ဂရုမစိုက္တာမ်ဳိးက
အမ်ားအက်ဳိးအစစ္မဟုတ္ပါဘူး။

* * * * * * *

သတၱ၀ါ အနႏၲအတြက္ သံသရာေဟာစတမ္း

ဘာျဖစ္ဦးမွာလည္း မေမးနဲ႔ေတာ့
အရင္ကလည္း ဒါပဲ။
အခုလည္း ဒါပဲ။
ေနာက္လည္း ဒါပဲ။
( ဒါပဲဲ ဆိုတာ တရစပ္ အသစ္အသစ္ အစားထိုးလိုက္ ပ်က္စီးလိုက္ျဖစ္ေနတဲ့
ေ၀ဒနာ – စိတ္ – အေတြး – ခံစားမႈ – ႐ုပ္ စတာေတြကို
(တစ္ခုခု အျဖစ္- တစ္ဦးဦး အျဖစ္) အခ်ိန္တစ္ခုၾကာေအာင္
တကယ္ၿမဲေနတယ္ တကယ္ရွိေနတယ္ တကယ္ဟုတ္ေနတယ္ လို႔
အထင္မွားေနမႈ- အယူမွားေနမႈ-အမွတ္မွားေနမႈ- အသိမွားမႈ
(အ၀ိဇၹာ-တဏွာ-ဥပါဒါန္-သခၤါရ- ကံ ဆိုတဲ့ သမုဒယသစၥာ – ကိေလသာ)

* * * * * * *

စြန္

အမည္ခံမစြန္႔နဲ႔ ၊ တကယ္ စြန္႔
ေလာဘ-ေဒါသ-ေမာဟ ပါ မက်န္ေအာင္ စြန္႔
အမည္ပဲ ခံယူ ၊ တကယ္ မယူနဲ႔။

* * * * * * *

ဆိုင္းဘုတ္

ဆိုင္းဘုတ္ဆြဲတာ၊ ခြဲျခားတာ အက်င့္ပါေနလို႔
မသာတင္မက အုတ္ဂူမွာပါ ဆိုင္းဘုတ္ဆြဲေနရတာ

ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္၊
ဘာေတြ ညာေတြ ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္
ဘာရိပ္သာ ညာရိပ္သာ ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္
ဆိုင္းဘုတ္မွန္သမွ် ဆိုင္းဘုတ္ျပဳတ္သြားမယ့္
အႏၲရာယ္ အခ်ိန္မေရြးရွိတယ္

တရစပ္ အသစ္အသစ္ အစားထိုး ျဖစ္ေနကာ
အၿမဲရွိေနတဲ့ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္(စြမ္းအင္) သဘာ၀ သံုးခု နဲ႔
မတည္ၿမဲမႈကင္းေနတဲ့ – ခ်မ္းသာအစစ္ျဖစ္တဲ့ နိဗၺါန္သဘာ၀ တစ္ခု တို႔သည္သာ
အႏၲရာယ္ အၿမဲကင္းတယ္

* * * * * * *

သတ္မွတ္ခ်က္ေတြျဖစ္ေနတာ

ငါ – ငါ့ဥစၥာ – ငါ့ဆရာ – ငါ့လူမ်ဳိး – ငါ့ဘာသာ ဆိုၿပီး
ဘာကိုမွ အပိုင္ မစီး ခ်င္ပါနဲ႔
ဆိုင္သာဆိုင္ၿပီး မပိုင္တဲ့အျဖစ္ကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစား

ဘာကိုမွ တကယ္ အရွိ မလုပ္ေတာ့ ရင္
ဘာအလုပ္မွ တကယ္ မရွိေတာ့ဘူး

သတ္မွတ္လို႔ ႏိႈင္းယွဥ္လို႔ ဟုတ္တယ္ ထင္ေနရတာေတြ ကို
တကယ္ အဟုတ္ မထင္လိုက္ပါနဲ႔
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြျဖစ္ေနတာ
တကယ္ျဖစ္ေနတာေတာ့မဟုတ္

သတ္မွတ္ခ်က္ ဆိုတာ သတ္မွတ္ခ်က္ ပါပဲ
သတ္မွတ္ခ်က္ ပညတ္ခ်က္ဆိုတာ သံုးရမွာ
ဆုပ္ကိုင္ထားဖို႔မဟုတ္ – စြဲေနဖို႔မဟုတ္ –
သတ္မွတ္ခ်က္ကို တကယ္အဟုတ္ထင္ၿပီး ပယ္လိုက္ရမွာလည္းမဟုတ္။

(မွတ္ခ်က္-သတ္မွတ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး တကယ္မဟုတ္ဟု ဆိုကာ ပယ္လို႔မရ။
သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပရမတ္သဘာ၀အစစ္မ်ားကို သိၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္မွသာ တကယ္မဟုတ္ဆိုၿပီး မစြဲပဲေနႏိုင္ေပမည္)

* * * * * * *

တကယ္ ဟုတ္ မေနလို႔သာ

တစ္ခုခုရဲ႕ အျဖစ္
တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အျဖစ္
ဘာျဖစ္ျဖစ္
တကယ္ျဖစ္ – တကယ္ၿမဲ – တကယ္ ဟုတ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္
တကယ္ ဟုတ္မေနလို႔သာ
ၿမဲမေနပဲ ယိုယြင္းၿပီး ပ်က္ပ်က္သြားေနတာေပါ့။

* * * * * * *

အနိစၥ သက္သက္ ျဖစ္တာ – ဒုကၡ သက္သက္္ ျဖစ္တာ – အနတၱ သက္သက္္ ျဖစ္တာ

သဘာ၀က ျဖစ္တဲ့ အင္အားက ႀကီးတယ္ ၿမဲတယ္
အနတၱစြမ္းအားက ႀကီးတယ္ ၿမဲတယ္
ဘာမွ ျဖစ္သြားတာမဟုတ္
ပရမတ္သက္သက္ျဖစ္ေနတာ
အနိစၥသက္သက္ျဖစ္ေနတာ
ဒုကၡသက္သက္ျဖစ္ေနတာ
ငါ့အနိစၥေတြမဟုတ္ – ငါ့ဒုကၡေတြ ျဖစ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္
အနတၱသက္သက္ျဖစ္ေနတာ။

* * * * * * *

ေလာက

ျဖစ္ခဲ့တာေတြ နဲ႔
ျဖစ္ဦးမွာေတြပဲ
အခုျဖစ္ေနတာ ေလာက
ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို အဟုတ္ထင္ေနမႈ နဲ႔
ျဖစ္ဦးမွာေတြကို အဟုတ္ထင္ေနမႈ ေတြပဲ
အခုျဖစ္ေနတာ ေလာက

* * * * * * *

ဥာဏ္တရား အလုပ္

တစ္ခုခုလုပ္တာ ကံအလုပ္
တစ္ခုခုရွိတယ္အထင္နဲ႔ စူးစိုက္တာ ကံအလုပ္
ဘာေတြ ညာေတြ တစ္ခုခုေတြကို အဟုတ္ တကယ္ထင္ၿပီး
ဘာမွမလုပ္ပဲေနတာလည္း ကံအလုပ္

တစ္ခုခု တစ္ေယာက္ေယာက္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တစ္ေနရာရာ ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို
တကယ္ အဟုတ္ထင္ေနတဲ့သေဘာ (သို႔)
အရွိ အဟုတ္ ထင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့သေဘာ (သို႔)
သမုဒယသစၥာ-(အ၀ိဇၹာ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံ ၊ သခၤါရ) မွန္သမွ်ကို
စြန္႔လႊတ္ေနတာကမွ ဥာဏ္တရားအလုပ္

မေနာကံ အလုပ္ ၊ စဥ္းစားတဲ့အလုပ္ စတဲ့
စိတ္အလုပ္မွန္သမွ်ကို
တရစပ္ စြန္႔ေနတဲ့သဘာကမွ ဥာဏ္တရား အလုပ္….

* * * * * * *

အႀကီးက်ယ္ဆံုးအျဖစ္ နဲ႔ အေသးသိမ္ဆံုးအျဖစ္

စၾကာ၀ဠာ အနႏၲ ၊ သတၱ၀ါ အနႏၲ ျဖစ္ေနတာကို
တစ္ခုခု ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ ျဖစ္ရတဲ့ အျဖစ္ ကို
တကယ့္ အဟုတ္ ထင္မွတ္လွ်က္
မာန္တက္ေနတာ (သို႔) စိတ္ဓါတ္က်ေနတာ ေလာက္
ေသးသိမ္တာ မရွိသလို ……
တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ အျဖစ္ကို
အဟုတ္မထင္ပဲ
တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ ပုဂိၢဳလ္၊ သတၱ၀ါ အစြဲ (အထင္)
မရွိတာေလာက္ ႀကီးက်ယ္တာလည္းမရွိေတာ့ပါဘူး။……

* * * * * * *

အတၱ အယူ

တန္ဖိုးထားလို႔ တန္ဖိုးရွိေနတာကို
“တကယ့္တန္ဖိုး” ရွိေနတာပဲ ဆိုၿပီး
တန္ဖိုးထားေနရင္ အတၱ

ျပႆနာအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ ျပႆနာအျဖစ္ရွိေနတာကို
“တကယ့္ျပႆနာ” ပဲ ဆိုၿပီး
ျပႆနာလုပ္ေနရင္ အတၱ

ယံုၾကည္ရမယ္ဆိုၿပီး
ယံုၾကည္ေအာင္ တမင္လုပ္ၿပီး
ယံုၾကည္ေနရတာ အတၱ

“ငါပဲ သူပဲ“ သတ္မွတ္လို႔
“ငါပဲ သူပဲ“ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေနရတာကို
တကယ့္ ငါ ပဲ ၊ တကယ့္ သူ ပဲ ဆိုၿပီး
ယံုၾကည္ေနရင္ အတၱ

မေက်နပ္စရာ- လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး
ေဒါသ- ျဖစ္ေနရတာကို
တကယ့္ေဒါသစိတ္ပဲဆိုၿပီး
အဟုတ္ထင္ေနရင္ အတၱ-

သာယာစရာလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး
သာယာေနရတာကို
တကယ့္သာယာမႈပဲဆိုၿပီး
သာယာေနရင္ အတၱ-

ေကာင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီးေကာင္းတဲ့အေကာင္း (ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့အေကာင္း)
မွန္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး မွန္တဲ့အမွန္ (ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး မွန္တယ္ဆိုတဲ့အမွန္)
ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ အေကာင္း(အမွန္)ဆိုတာေတြ
ဒီအေကာင္း(အမွန္) ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး
တစ္ေယာက္ေယာက္၊ တစ္ခုခုရဲ႕ အျပစ္ကို လိုက္ရွာေနတာ အတၱ

ေလာဘ-ေဒါသ-ေမာဟ(အ၀ိဇၹာ-တဏွာ-ဥပါဒါန္-သခၤါရ-ကံ) ဆိုတဲ့
သမုဒယသစၥာရဲ႕ ဖန္တီးလွည့္စားျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားပဲ ဆိုတဲ့ တရားခံအစစ္တစ္မ်ဳိးပဲရွိတာကို
မသိဘဲ – လက္မခံႏိုင္ဘဲ
ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ – ဘယ္၀ါ့ေၾကာင့္-ဘာ့ေၾကာင့္- ညာ့ေၾကာင့္ ဆိုၿပီး
ပုဂၢိဳလ္-သတၱ၀ါ-တစ္ဦးဦး-တစ္ေယာက္ေယာက္-အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္-အေျခအေန တစ္ခုကို
အျပစ္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ အတၱ။

* * * * * * *

အေၾကာင္းတရား ကို က အက်ဳိးတရား ပဲ

လုပ္တာနဲ႔ ျဖစ္တာ အတူတူပဲ
ေစတနာထားရင္ ေစတနာျဖစ္တယ္
ယံုၾကည္ရင္ ယံုၾကည္တာျဖစ္တယ္
ေၾကာက္ရင္ ေၾကာက္စိတ္ ျဖစ္တာ ရတယ္
သံသယစိတ္ျဖစ္ရင္ သံသယစိတ္ျဖစ္တာ ရတယ္
ေမတၱာထားရင္ ထားတဲ့ေမတၱာ ရတယ္ (လူတိုင္း ေမတၱာနဲ႔ မတန္ဘူးမလုပ္ပါနဲ႔)
ပူတတ္ရင္ အပူရတယ္ …
စြန္႔လႊတ္တတ္ရင္ စြန္႔လႊတ္တာရတယ္…..

* * * * * * *

“ငါ” ကေတာ့ တကယ္ျဖစ္မေန

အပၸမာဒ ဆိုတဲ့
မေမ့မေလ်ာ့
မေပါ့မဆတဲ့
သတိတရားနဲ႔
အၿမဲ မျပတ္
သတိရ ေနရမယ့္
ယံုၾကည္ ေနရမယ့္
အမွန္တရား
က….

တစ္ငါငါ ျပဳလုပ္မႈမ်ား
“ငါ“ ဆိုတာ တကယ္ဟုတ္တယ္ လို႔
အထင္မွားေအာင္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္မႈမ်ား
သာ
တရစပ္ ျဖစ္ေပၚ (ပ်က္စီး) ေနၿပီး…….
”ငါ“ ကေတာ့ တကယ္ျဖစ္မေန….

“တစ္ငါငါ ျပဳလုပ္မႈမ်ား”
သာ
“ငါ“ (တစ္ခုခု) ကို အဟုတ္ထင္ေနမႈမ်ား
သာ
တရစပ္ ျဖစ္-ခ်ဳပ္ေနၿပီး
“ငါ” (တစ္ခုခု) ကေတာ့ တကယ္ ျဖစ္မေနပါဘူး –
ဆိုတာပါပဲ …..

* * * * * * *

တရားအားထုတ္တယ္ ဆိုတာ

တရားအားထုတ္တယ္ ဆိုတာ
တစ္ခုခု ရေအာင္၊ တစ္ခုခု ျဖစ္ေအာင္၊ တစ္ခုခုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ေအာင္
ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ။
“ တစ္ခုခု ကို ရွိေနသည္ – ၿမဲေနသည္ – ပိုင္ဆိုင္ေနသည္ – ဟုတ္ေနသည္ – ဆိုေသာအထင္မွား “
(သို႔)
ဘာျဖစ္ ညာျဖစ္ ဆိုေသာ အေျခအေနတစ္ခု- အခ်ိန္အခါတစ္ခု စသည္ျဖင့္ –
(တစ္ခုခု -တစ္ေယာက္ေယာက္ – တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္) ကို
တကယ္ဟုတ္ေနသည္။
တကယ္ရွိေနသည္။
တကယ္ၿမဲေနသည္ ။
တကယ္သိမ္းပိုက္၍
ရသည္ဟူ၍ ထင္ေနေသာ အထင္မွား
ကို
စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း
သာ
ျဖစ္ေလသည္။

* * * * * * *

အ ေ ရး ႀကီး သ ည္ မွာ

အခုနားေထာင္၊ အခုနားလည္၊ အခုထလုပ္ၾကည့္၍ မရပါက
စိတ္မပ်က္ဘဲ၊
အခုနားေထာင္၊ အခုနားလည္၊ အခုထလုပ္ၾကည့္၍ရျခင္းထက္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ
ငါဟူေသာ အထင္မွားျဖင့္
လုပ္ခ်င္ေန၊ ေျပာခ်င္ေန၊ ေ၀ဖန္ခ်င္ေန၊ စဥ္းစားခ်င္ေန၊ ပူခ်င္ေန၊ ေလာဘ-ေဒါသျဖစ္ခ်င္္ေနမႈမ်ား ကို
အဟုတ္ တကယ္ လို႔ ထင္ျမင္ေအာင္
(သို႔)
တစ္ခုခု၊ တစ္ေယာက္ေယာက္၊ အေျခအေနတစ္ခု ကို
အခ်ိန္တစ္ခုၾကာေအာင္
ရွိေန-ၿမဲေနသည္ ဟု
ထင္ျမင္ေအာင္ အဟုတ္ထင္ေအာင္
လွည့္စားဖန္တီးျပဳလုပ္ေနမႈမ်ား
(သို႔)
အ၀ိဇၹာ၊ သခၤါရ၊ တဏွာ၊ ဥပါဒါန္၊ ကံ မ်ား တည္းဟူေသာ သမုဒယသစၥာသေဘာမ်ား
ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သိနားလည္လွ်က္
စြန္႔လႊတ္တတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။

* * * * * * *

ႏွ လံုး သြင္း မွန္ မႈ

”ေ၀ဒနာပဲ – ႐ုပ္ပဲ – စိတ္ပဲ -အေတြးပဲ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခုက
အခ်ိန္တစ္ခုၾကာေအာင္
ရွိေနသည္ – ဟုတ္ေနသည္ ”
ဟူ၍ ထင္ျမင္ေအာင္
သမုဒယသစၥာ၏ ”တရစပ္လွည့္စားျပဳလုပ္မႈမ်ား” သာ
”တရစပ္ပ်က္စီးလ်က္ရွိေနသည္” ဟု
ယံုၾကည္ လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။

အခ်ိန္တစ္ခု ၾကာေအာင္
ဘာျဖစ္ – ညာျဖစ္ – ခံစားခ်က္ျဖစ္ – အေတြးျဖစ္ – စိတ္ျဖစ္ -ေ၀ဒနာျဖစ္
စသည္ျဖင့္
(တစ္ခုခု က အခ်ိန္တစ္ခုၾကာေအာင္ ၿမဲေန-ျဖစ္ေနရာက ပ်က္သြားတာ မဟုတ္ဘဲ)

ထို တစ္ခုခုကို (ေ၀ဒနာေတြ-စိတ္ေတြ-ခံစားခ်က္ေတြ-အေတြးေတြကို)……

“အဟုတ္ထင္မႈသေဘာေတြဘဲ ပ်က္ေနတာ –
အဟုတ္ထင္ေအာင္ လွည့္စားဖန္တီးျပဳလုပ္မႈေတြဘဲ ပ်က္ေနတာ
အပ်က္ေတြဘဲ ျဖစ္ေနတာ… ”
အဖတ္မတင္မႈေတြပဲ ျဖစ္ေနတာ….
ဒုကၡသစၥာေတြပဲ ျဖစ္ေနတာ…..
သုညသေဘာ….အခ်ည္းႏွီးသေဘာ ေတြပဲ ျဖစ္ေနတာ…..
ဟူ၍
မေမ့မေလ်ာ့ ယံုၾကည္ လက္ခံ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
ဘာျဖစ္လာမလဲေတာ့ မေမးပါနဲ႔။ (သံသယမျဖစ္ပါနဲ႔)
ဘာျဖစ္ – ညာျဖစ္ ဆိုတဲ့ ပညတ္ျဖစ္ ပညတ္ပ်က္ မ်ားအေပၚ
အဟုတ္ထင္ကာ ျဖစ္ေပၚေနရတဲ့ ကိေလသာမ်ား-အပူမ်ား (အစြဲမ်ား)
ေလ်ာ့ေလ်ာ့လာၿပီး။
ငါစြဲ-သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္သြား႐ံုေလးပါဘဲ။
ဘာျဖစ္ ညာျဖစ္ ဆိုၿပီး
တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္မသြားပါ။

* * * * * * *

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *